Trang chủ Trung ương, Tỉnh ủy
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
31/10/2013 00: 00:00
Văn hóa là thành quả hàng ngàn năm lao động và sáng tạo, đấu tranh kiên cường trong dựng nước và...
Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam"
03/05/2012 00: 00:00
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ...
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng
09/04/2012 00: 00:00
Ngày 03 tháng 01 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 531 - QĐ/TU về việc ban...
Quyết định về việc kiện toàn báo cáo viên cấp tỉnh
09/04/2012 00: 00:00
Ngày 16 tháng 3 năm 2012, Ban Thường vụ tỉnh uỷ Quảng Ninh ban hành quyết định số 590 - QĐ/TU về...
Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng
09/04/2012 00: 00:00
Ngày 04 tháng 4 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 603 - QĐ/TU về việc ban hành...
Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 13/02/2008 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
26/03/2012 00: 00:00
Ngày 13/02/2008, Ban Thường vụ tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về việc tiếp tục đổi mới và...
Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ
06/01/2012 00: 00:00
Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính...
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)
21/12/2011 00: 00:00
Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW ngày 17/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về tổ chức học...
Quyết định thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
07/09/2011 00: 00:00
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 838
Đã truy cập: 2839964