Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh năm 2023

06/01/2023 16:01

Ngày 14/10/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND về việc phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tỉnh năm 2023.

Theo đó, để tiếp tục phát triển KTTT, HTX năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu tổng quát là phát triển KTTT cả về số lượng và chất lượng, trong đó ưu tiên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có, từng bước phát triển mới; chú trọng chất lượng, bảo đảm sự hài hoà trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn; có chính sách ưu tiên cho các tổ chức KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển các tổ chức KTTT gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Đánh giá hiệu quả KTTT toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, hiệu quả của tổ chức và của thành viên.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể trong năm 2023 như phấn đấu có khoảng 235 tổ hợp tác (THT) với 700 thành viên (thành lập mới từ 15 - 20 THT); 700 HTX với 60.500 thành viên (thành lập mới từ 30-50 HTX); 04 liên hiệp HTX với 20 HTX thành viên (thành lập mới 01 liên hiệp HTX). Doanh thu bình quân của THT, HTX tăng tối thiểu 10% so với năm 2022. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 10% so với năm 2022. Tỷ lệ cán bộ đạt trình độ sơ, trung cấp đạt 45% và trình độ cao đẳng, đại học đạt 25% trên tổng số cán bộ quản lý HTX. Trên 35% HTX đạt loại tốt, khá. Trong đó, có ít nhất 12% HTX tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có khoảng 12 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Nội dung Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp nhằm phát triển KTTT năm 2023 của tỉnh như: Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT; tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và Liên minh HTX đối với phát triển KTTT.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Năm 2023 thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 559/CTr-LMHTX ngày 18/11/2022 tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng và biên soạn các tài liệu tuyên truyền nhằm phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nội dung liên quan đến KTTT, Nghị quyết số 20-NQ/TW; phổ biến Luật HTX năm 2012 sửa đổicác văn bản của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, các đề án, kế hoạch về phát triển KTTT, HTX của Tỉnh đang triển khai, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh sửa đổi... Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ các HTX liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ tại các vùng nguyên liệu tập trung có lợi thế cạnh tranh của địa phương; Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý các HTX;…

Để thực hiện các nhiệm vụ trên với mục tiêu phát triển hiệu quả mô hình KTTT, HTX, Liên minh HTX tỉnh tăng cường công tác phối hợp các sở, ban, ngành và các địa phương rà soát, củng cố và tổ chức lại nhân sự, định hướng chiến lược sản xuất, kinh doanh trong các HTX, liên hiệp HTX theo quy định trên cơ sở tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xây dựng các kế hoạch cụ thể tư vấn, hỗ trợ các HTX trong chuyển đổi số, xúc tiến thương mại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp HTX hoạt động đúng luật và theo hướng công khai, minh bạch và đáp ứng nhu cầu cho các thành viên tham gia HTX; hỗ trợ phát triển cho các HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn, hỗ trợ mở tài khoản; duy trì tư cách thành viên; hướng dẫn cách thức phân phối hàng hóa trên sàn thương mại điện tử cho các HTX thành viên khi tham gia bán sản phẩm. Đồng thời, giúp các HTX thành viên quảng bá thương hiệu, giới thiệu và đẩy mạnh kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao; các sản phẩm đạt chuẩn VSATTP, VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ trên sàn thương mại điện tử của Tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam (lmhtxvnmart.com.vn) đến khách hàng là Công ty xuất khẩu, doanh nghiệp phân phối, hệ thống các siêu thị trong cả nước và kênh tiêu thụ trực tuyến như: Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Postmart, Voso. Đây là những điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới.

Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 310
Đã truy cập: 2619120