Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

24/10/2022 14:18

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; các mục tiêu, định hướng an ninh môi trường trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện bảo đảm an ninh môi trường, bảo vệ môi trường sống của con người, chủ động ứng phó trước các mối đe dọa về môi trường, hướng tới phát triển bền vững đất nước, ngày 19/10/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn tuyên truyền về nội dung này như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường, không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, không thu hút đầu tư bằng mọi giá để bảo đảm an ninh môi trường (bảo đảm sự an toàn của con người, bảo đảm sự ổn định về chính trị, an toàn xã hội, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội trước đe dọa của môi trường sinh thái). Làm rõ các quan điểm, mục tiêu, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về an ninh môi trường phát triển bền vững đất nước; Luật Bảo vệ môi trường 2020 (khoản 1, Điều 3)... Đặc biệt chú trọng tuyên truyền quán triệt quan điểm, định hướng, mục tiêu và việc tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/10/2022 của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 - 2030” với mục tiêu lớn là: “Ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước; suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chủ động và tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập; hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải, các-bon thấp, góp phần xâydựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thuộc nhóm các địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia”. Xác định lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.
2. Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các địa phương, nhất là thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo, thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường không khí, hạn chế ô nhiễm môi trường... Đồng thời, chỉ rõ những mối đe dọa về an ninh môi trường nổi cộm hiện nay, như: biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường biển, ô nhiễm môi trường khu vực trọng điểm, suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh học... ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây bất ổn cho phát triển kinh tế - xã hội.
3. Tuyên truyền những khó khăn, thách thức về an ninh môi trường không bảo đảm sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh như: mất cân bằng sinh thái, sự phát triển mạnh mẽ công nghiệp hóa, đô thị hóa; ô nhiễm nguồn nước các dòng sông chính, vùng trung và hạ lưu; ô nhiễm không khí (bụi mịn PM2.5) ở các địa bàn thành phố, thị xã và các khu công nghiệp, làng nghề, đô thị; suy giảm hệ sinh thái rừng ảnh hưởng nguồn sinh thủy trên các lưu vực sông; biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, hạn hán...
Tập trung tuyên truyền về chính sách thuế bảo vệ môi trường, ký quỹ bảo vệ môi trường, chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, thị trường các - bon và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường; cổ vũ các mô hình đổi mới, sáng tạo, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như bảo đảm an ninh môi trường. Phát hiện, biểu dương những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh môi trường.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực bảo vệ môi trường (khoa học - công nghệ, kinh phí, kinh nghiệm quản lý...), góp phần bảo đảm an ninh môi trường, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, hình ảnh tỉnh Quảng Ninh trên các diễn đàn quốc tế, khu vực.
5. Tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh, phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất cập về an ninh môi trường nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẻ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Xây dựng và ban hành Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí, thông tin báo chí thường kỳ, qua Bản tin sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy và công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở.
- Tăng cường công tác kiểm tra, định hướng việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội về tình hình, các hoạt động, kết quả thực hiện bảo đảm an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị.
2. Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
- Chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những dự án và quyết sách của tỉnh về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước, bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.
- Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; thúc đẩy triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đặc biệt là việc quán triệt và chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/10/2022 của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 - 2030” với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và trách nhiệm của các cấp chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; (2) Xây dựng, hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; (3) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo; chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi truờng, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; (4) Chủ động tích trữ, điều hòa, phân phối; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra: (5) Đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác khu vực và quốc tế; (6) Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường, quản trị an ninh phi truyền thống; (7) Nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tố quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Bảo đảm hiệu quả việc chỉ đạo, đôn đốc công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội để công tác an ninh môi trường ngày càng thiết thực đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp bám sát thực tiễn, dự báo sớm tình hình, bối cảnh khi xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án chính sách, pháp luật về an ninh môi trường có tác động, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống dân sinh, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” Nhân dân quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng định hướng thông tin tuyên truyền, góp phần ổn định xã hội.
- Chỉ đạo công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo, ban tuyên huấn của đảng bộ với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên phổ biến, giáo dục, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/10/2022 của Tỉnh ủy, gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước, và việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
3. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước tới cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo cùng cấp để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và đề xuất các biện pháp xử lý, kiên quyết ngăn chặn những “điểm nóng” về môi trường theo đúng tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư “về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm” và những chỉ đạo cụ thể của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.
- Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường các biện pháp quản lý thông tin, tuyên truyền về môi trường trên sách báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, nhất là trên internet và mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm trong việc đăng tải thông tin, tuyên truyền về an ninh môi trường.
- Sở Văn hóa và Thể thao: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu lựa chọn, xây dựng nội dung và tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật về đề tài an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trực thuộc các cấp tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an ninh môi trường; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước, cụ thể: an toàn về môi trường sống, cân bằng sinh thái cũng như bảo đảm an ninh quốc gia.
- Chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động và kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước, kết quả việc quán triệt, tổ chức thực hiện cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/10/2022 của Tỉnh ủy trong hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thực hiện các tin, bài liên quan đăng trên Bản tin sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại các địa phương, đơn vị chủ động đề xuất công tác phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp, các phòng, ban, đơn vị ở địa phương tích cực tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước và kết quả quán triệt, tổ chức thực hiện cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/10/2022 của Tỉnh ủy; đôn đốc công tác tuyên truyền thực hiện trong cán bộ, hội viên, đoàn viên; chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi từ người dân về các vấn đề liên quan đến an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước và việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/10/2022 của Tỉnh ủy tại cơ sở, kịp thời thông tin, báo cáo các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết; thường xuyên phát hiện, giới thiệu, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện.
5. Trung tâm Truyền thông tỉnh
- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch truyền thông, tích cực thực hiện các nội dung thông tin, tuyên truyền sâu sắc, sinh động về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/10/2022 của Tỉnh ủy, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
- Đẩy mạnh các tuyến tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần bảo đảm an ninh môi trường; đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, cản trở việc bảo đảm an ninh môi trường, phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
6. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh
Chỉ đạo, định hướng các tổ chức hội, chi hội trực thuộc tổ chức sáng tác, quảng bá những tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật hay, có tính giáo dục, cổ động các tầng lớp Nhân dân phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp sinh thái,... và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo đảm đảm an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.
7. Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, quyết sách của tỉnh về an ninh môi trường tới cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể bằng nhiều hình thức, chú trọng các địa bàn đô thị, vùng đông dân cư, khu công nghiệp... Tăng cường công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ phận chức năng, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và phòng tài nguyên - môi trường các huyện, thị xã, thành phố biên soạn, phát hành hướng dẫn, đề cương, tài liệu tuyên truyền; vận động cán bộ ngành tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở, phóng viên báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung bảo đảm an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trên các trang thông tin điện tử, internet, mạng xã hội... bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
- Thường xuyên định hướng, kiểm tra, đôn đốc việc đăng tải thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả quá trình thực hiện công tác bảo đảm an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; triển khai các hoạt động phong trào và giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện bảo đảm an ninh môi trường phù hợp với điều lệ, chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Chủ động nắm chắc và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xử lý và ngăn chặn kịp thời “điểm nóng” về môi trường, góp phần bảo đảm an ninh môi trường cũng như bảo đảm tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 3022516