Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022

23/03/2022 16:37

Ngày 23/3/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 37-CV/BCĐ về triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC THI

 Đối tượng tham gia dự thi

- Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công tác viên của các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương, của tỉnh, địa phương.

- Khuyến khích sự tham gia dự thi của: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên của trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, trung tâm Chính trị cấp huyện; giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành của tỉnh; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh; thành viên nhóm Chuyên gia, Tổ thư ký giúp việc và cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp; đoàn viên, thanh niên của các cấp bộ đoàn trong tỉnh.

- Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 bài viết tham gia dự thi: 01 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

- Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật, không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi dự thi.

  • Tác giả/nhóm tác giả không sử dụng bài viết này để tham gia cuộc thi khác. Sau khi gửi bài viết tham gia dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải báo cáo và gửi minh chứng kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận bài viết.

Tiêu chí bài viết

   Về chủ đề, nội dung

Tác giả/nhóm tác giả xác định chủ đề bài viết theo các nhóm chủ đề tập trung về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: (i1) Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; (i2) Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; (i3) Mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật (kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của nhân dân); (i4) Lý luận về đường lối đổi mới đất nước; (i5) Bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; (i6) Những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa XIII; (i7) Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID-19; (i8) Nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cử hội trên tất cả các lĩnh vực; (i9) Tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

   Về hình thức

Bài viết tham gia dự thi là các bài viết chính luận được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) hoặc tiếng nước ngoài, thuộc một trong hai loại hình: Tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và Báo (báo in hoặc báo điện tử); bảo đảm quy định về hình thức theo Thể lệ cuộc thi, cụ thể:

* Đối với tạp chí: Bài viết được trình bày dưới dạng một bài viết chính luận trên tạp chí in hoặc tạp chí điện tử với các yêu cầu:

- Tên bài viết: Viết hoa (chữ đậm).

- Ghi rõ loại hình bài viết: Tạp chí.

- Tóm tắt bài viết: Không quá 150 từ, khoảng 10 dòng (in nghiêng).

- Từ khóa: Gồm 3 đến 5 từ khóa.

- Dung lượng bài viết: Tối thiểu 4.000 từ, tối đa 6.000 từ (không tính chú thích và tài liệu tham khảo, thông tin tác giả). Bản in và file mềm bài viết định dạng A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm.

- Chú thích tài liệu trích dẫn: để ở cuối trang.

- Tài liệu tham khảo: xếp tên tác giả theo vần A, B, C.

* Đối với báo: Bài viết được trình bày dưới dạng một bài báo chính luận trên báo in hoặc báo điện tử với các yêu cầu:

+ Đối với báo in:

- Tên bài viết: Viết hoa (chữ đậm).

- Ghi rõ loại hình bài viết: Báo in.

- Tóm tắt bài viết: Không quá 150 từ, khoảng 10 dòng (in nghiêng).

- Một bài viết không quá 5.000 từ (không tính chú thích và tài liệu tham khảo, thông tin tác giả). Bản in và file mềm bài viết định dạng A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm.

- Chú thích tài liệu trích dẫn: Để ở cuối trang.

+ Đối với báo điện tử:

- Tên bài viết: Viết hoa (chữ đậm)

- Ghi rõ loại hình bài viết: Báo điện tử

- Sapo: Không quá 60 từ, khoảng 4 dòng (in nghiêng).

- Một bài viết không quá 2.000 từ (không tính chú thích và tài liệu tham khảo, thông tin tác giả). Bản in và file mềm bài viết định dạng A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm.

- Chú thích tài liệu trích dẫn: Để ở cuối trang.

  • Nếu bài viết dài thì có thể tách thành nhiều kỳ, mỗi kỳ có dung lượng như một bài viết độc lập (không quá 2.000 từ) và không dài quá 3 kỳ.

Cơ cấu giải

Ban Tổ chức giải cấp Trung ương sẽ trao giải thưởng cho 2 loại hình (báo và tạp chí), mỗi loại hình gồm: 01 giải Đặc biệt, 05 giải A, 08 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích. Đồng thời, trao 20 giải Triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt.

 

ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN BÀI DỰ THI

Địa điểm nhận bài dự thi: Các tác giả/nhóm tác giả gửi bài viết dự thi về Ban Chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc tỉnh hoặc gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, tầng 6, Trụ sở liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, điện thoại 080.33217 hoặc 0983.316.118 (đồng chí Ngô Thị Thúy Hằng, phòng Văn hóa và Dư luận xã hội). Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ: vanhoavanngheqn@gmail.com 

Thời gian nhận bài dự thi: từ khi phát động cuộc thi đến trước ngày 15/7/2022 (tính theo dấu bưu điện).

Trên cơ sở bài dự thi gửi về, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thành lập Hội đồng sơ khảo cấp tỉnh để thẩm định, lựa chọn các bài viết dự thi, lập hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương trước ngày 30/7/2022

 

KẾ HOẠCH, THỂ LỆ CUỘC THI

Xem tệp đính kèm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1485
Đã truy cập: 3078662