Bước đi vững chắc của giáo dục mầm non Quảng Ninh sau 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi

31/08/2021 16:19

Phát triển giáo dục mầm non là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong công tác giáo dục và đào tạo. Nhiều chính sách ưu đãi cho giáo dục mầm non đã được Chính phủ ban hành. Trong đó, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là một trong những quy định quan trọng trong Luật Giáo dục năm 2019. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của giáo dục mầm non, nhằm tạo tiền đề về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng việt và tâm lý để trẻ sẵn sàng bước vào học lớp 1 ở bậc học tiểu học đối với tất cả các vùng miền trong cả nước. Việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nói chung, trẻ em 5 tuổi nói riêng là đảm bảo mục tiêu hầu hết trẻ em 5 tuổi ở tất cả các vùng, miền đều được đến lớp, thực hiện chương trình giáo dục 2 buổi/ngày.

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh ưu tiên nguồn lực từ ngân sách đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống các cơ sở giáo dục - đào tạo theo hướng đạt chuẩn, đồng bộ, hiện đại, từng bước phát triển các mô hình giáo dục thông minh; thúc đẩy xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở giáo dục, trong đó giáo dục mầm non được đặc biệt quan tâm.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và đạt được những kết quả quan trọng: phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì vững chắc, đảm bảo chất lượng; tỉnh hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào năm 2015 và giữ vững cho đến nay, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của bậc học này, đồng thời tạo đà cho quá trình đầu tư, phát triển bậc học mầm non.

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, trẻ học 2 buổi/ngày hằng năm tăng: tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 31,1%, trẻ mẫu giáo đạt 92,2% (riêng mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,9%); tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. So với năm học 2010 - 2011, tỷ lệ huy động trẻ lứa tuổi nhà trẻ năm học 2020 - 2021 tăng 14,1%, mẫu giáo tăng 11,8%, mẫu giáo 5 tuổi tăng 0,6%, trẻ học 2 buổi/ngày tăng 2%. Các giải pháp nâng cao trình độ tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số được thực hiện quyết liệt, nhất là từ khi thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”. Năm học 2020 - 2021 tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ được huy động ra lớp đạt 37,9% (vượt 2,9%), trẻ mẫu giáo đạt 97,3% (vượt 7,3%); 100% trẻ em mầm non người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt phù hợp với độ tuổi.

Tổng số cán bộ, giáo viên mầm non tính đến tháng 5/2021 là 7.101 người; trình độ đạt chuẩn là 75,02%, trên chuẩn 58,67%; đời sống, điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên mầm non được cải thiện, tạo động lực để yên tâm công tác, thi đua lao động sáng tạo và phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục. 100% cán bộ, giáo viên mầm non đang làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; 100% giáo viên làm việc tại 148/148 cơ sở giáo dục mầm non dạy tại các nhóm, lớp có trẻ học hòa nhập được hưởng chính sách theo quy định. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bậc học mầm non được đầu tư cơ bản đồng bộ, theo hướng hiện đại, chuẩn quốc gia, quốc tế. Hiện nay có 84,7% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, phường, thị trấn có cơ sở giáo dục mầm non với tổng số 222 trường, 562 điểm trường, 3.465 nhóm lớp, trong đó có 841 lớp mẫu giáo 5 tuổi; huy động được 82.976 trẻ mầm non ra lớp. Cơ sở vật chất trường học bậc giáo dục mầm non cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học; trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, học liệu, tài liệu được bổ sung, tăng cường cho nên đã tạo dựng môi trường tiếng Việt gắn liền giữa cơ sở giáo dục mầm non đến tiểu học ở tất cả các địa phương, nhất là khu vực vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, tỉnh đã đầu tư 419.636 triệu đồng trang sắm, bổ sung thiết bị giáo dục cho các trường mầm non công lập trên địa bàn.

Việc huy động mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phục vụ thiết thực công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo đúng quy định và đã đạt được thành tựu quan trọng cho giáo dục ngoài công lập; xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục mầm non được các địa phương triển khai khá hiệu quả, tạo được nguồn lực lớn, cơ sở giáo dục khang trang, chất lượng giảng dạy ngày càng tốt hơn.

Từ những đầu tư của tỉnh, nỗ lực của ngành giáo dục nói chung, giáo dục mầm non Quảng Ninh nói riêng đã có một diện mạo mới so với cách đây 10 năm; trường lớp, khang trang, sạch đẹp, phần lớn trường đạt chuẩn quốc gia; nhiều cơ sở mầm non đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống các trường mầm non được củng cố, phủ rộng khắp các địa bàn trong tỉnh, dần dần đáp ứng nhu cầu cơ bản của xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh theo hướng “trở thành một trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc” như Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Thời gian tới, để giáo dục mầm non tiếp tục phát triển cần giữ vững những thành tựu trong công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi để tạo nền tảng phát triển giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu mới đòi hỏi các cấp các ngành, nhất là ngành giáo dục - đào tạo cần tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai tốt một số nội dung:  

Một là, mỗi cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW; tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và toàn xã hội đối với đổi mới giáo dục, phổ cập giáo dục nói chung và công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi nói riêng; triển khai công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện các mục tiêu về giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục bậc tiểu học, nhất là lớp đầu cấp.

Hai là, tiến hành đổi mới công tác quản lý đối với giáo dục mầm non (nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình dạy học); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của cấp ủy các cấp và của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới thanh tra, kiểm tra, đánh giá kiểm định công tác phổ cập giáo dục, nhất là phổ cập giáo dục mầm non tại các địa phương, đơn vị cơ sở và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu giáo dục hằng năm; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và chấn chỉnh những vấn đề gây bức xúc trong các cơ sở giáo dục.

Ba là, phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng miền; ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách; có lộ trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Bốn là, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, từng bước hợp lý về cơ cấu, đảm bảo về số lượng và chất lượng theo Luật Giáo dục năm 2019; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, xử lý nghiêm tiêu cực; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý hành chính Nhà nước của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non; thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trạng, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục mầm non nói riêng.

Năm là, thực hiện lộ trình hỗ trợ học phí cho học sinh bậc học mầm non; tăng đầu tư hợp lý từ ngân sách cho giáo dục, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh mẽ mô hình giáo dục thông minh ở cơ sở giáo dục mầm non. Nhà nước có kế hoạch xây dựng và dùng ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và chi trả lương cho giáo viên mầm non; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thích hợp để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non theo hướng phù hợp với điều kiện từng vùng miền, địa phương.

Sáu là, hợp tác quốc tế về giáo dục mầm non, trong đó tỉnh cần có những phương án để tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài, liên kết hoặc tạo cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp liên kết với các tổ chức quốc tế đầu tư nghiên cứu phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn.

Phạm Văn Điệp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 589
Đã truy cập: 1989915