Quảng Ninh đổi mới công tác khoa giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới

30/07/2021 08:26

Xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác khoa giáo trong tiến trình xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp hiện đại trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn trên các lĩnh vực khoa giáo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Điểm nổi bật là mối quan hệ công tác giữa ban tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo các cấp được tăng cường cả ở bề rộng và chiều sâu với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phương thức hoạt động thiết thực, cụ thể; chú trọng công tác thông tin, phổ biến kiến thức đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Khối khoa giáo cấp tỉnh và huyện hoạt động tương đối nền nếp, hiệu quả với sự tham gia có trách nhiệm của nhiều ngành, đơn vị liên quan.

 

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy Đảng chỉ đạo nhiều nội dung cơ bản các lĩnh vực khoa giáo; tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thuộc 8 lĩnh vực khoa giáo nêu trong Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy “về phương hướng nhiệm vụ năm 2021”.

Để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm được hiện thực hóa thành những kết quả cụ thể trong đời sống xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới công tác tham mưu triển khai quán triệt, học tập; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các ngành, đơn vị khối khoa giáo; đồng thời, tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các lĩnh vực công tác khoa giáo được thực hiện thường xuyên; từ đó, tham mưu giải quyết khi phát sinh những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động rà soát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tham mưu, phối hợp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và tiến hành sơ kết, tổng kết 02 nghị quyết, 03 chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về các lĩnh vực khoa giáo. Các báo cáo đã chỉ ra tình hình thực tiễn triển khai một số chủ trương lớn ở các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thể dục, thể thao, an toàn thực phẩm, xây dựng xã hội học tập, quản lý lao động người nước ngoài,.... qua đó đúc rút được kinh nghiệm, đề ra được nhiệm vụ thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; đây chính là cơ sở để cấp ủy các địa phương và ngành khoa giáo tiếp tục triển khai những nội dụng cụ thể phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.  

Năm 2021, năm đầu triển khai Quy định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương “về ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. Nhiều nội dung phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ khoa giáo phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyên môn từng ngành bước đầu khẳng định được vai trò, vị trí công tác khoa giáo của Đảng đối với kết quả từng ngành, lĩnh vực. Với vai trò hướng dẫn việc triển khai các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời giúp cấp ủy định hướng nội dung liên quan các lĩnh vực khoa giáo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc nghiên cứu, góp ý kiến cho các ngành khoa giáo được Ban Tuyên giáo các cấp chủ động nghiên cứu, tiếp cận các dự án, đề án do UBND chủ trì, xây dựng, từ đó có đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, hoàn thiện chính sách một số lĩnh vực liên quan, phù hợp thực tiễn để phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chương trình lớn của các địa phương liên quan đến các ngành khoa giáo đều được các phòng, ban chuyên môn tham khảo ý kiến góp ý của Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Bộ ngành Trung ương liên quan đến công tác khoa giáo được đặt lên trước nhằm cùng các sở, ngành khoa giáo triển khai tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU “về phương hướng nhiệm vụ năm 2021” của tỉnh. Chủ trương lớn của tỉnh được biên tập đưa vào bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cổng thông tin điện tử của ngành. Các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu các nghị quyết đề ra được Ban Tuyên giáo chỉ đạo, định hướng Trung tâm truyền thông - văn hóa tuyên truyền, đưa tin các hoạt động của các ngành khoa giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm về những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa giáo luôn được coi trọng; những thông tin sớm về dư luận, tình hình tư tưởng được tham mưu, báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhiều vấn đề mang tính xã hội, tạo giữ vững trật tự, an toàn xã hội, như: ô nhiễm môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ, chăm sóc trẻ em...

Trong hơn 6 tháng đầu năm 2021, các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục được các ngành, các cấp trong tỉnh xác định là quốc sách hành đầu; y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện quyết liệt, bài bản, hiệu quả. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh cơ bản vẫn giữ được sự an toàn; các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội hoạt động tích cực trong tình hình mới. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc, bảo vệ trẻ em được triển khai cụ thể, kịp thời. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh - thiếu nhi, học sinh hè năm 2021 và hoạt động thể dục, thể thao được các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội quan tâm. Các phương án đăng cai một số môn thị đấu trong khuôn khổ SEAGAMES 31 và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh được xây dựng trong trạng thái bình thường mới; đây là các hoạt động quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh ra thế giới.

Trong thời gian tới, mỗi ngành, đơn vị trong khối khoa giáo cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hơn nữa, đưa công tác khoa giáo đi vào chiều sâu với phương châm hành động “Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Chuẩn mực - Hiệu quả” và tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về đặc điểm, tình hình của thời kỳ mới, từ đó thấy rõ hơn trong nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, công tác khoa giáo nói riêng và trách nhiệm tham gia của mỗi cá nhân và cả hệ thống chính trị. Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng trong các lĩnh vực khoa giáo, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, bảo đảm sự ổn định vững chắc trận địa tư tưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Hai là, nắm chắc phương thức lãnh đạo của Đảng, các định hướng lớn về các lĩnh vực khoa giáo, chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; bám sát nhóm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và căn cứ vào điều kiện thực tiễn của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện; chú trọng đúng mức công tác định hướng, thẩm định, đi đôi với kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; tiếp tục triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của tỉnh; thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn.

Ba là, nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, đổi mới nội dung và phương thức phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; tổ chức huy động mọi lực lượng trong xã hội và sử dụng hợp lý, hiệu quả các loại hình phương tiện tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo. Phối hợp duy trì, nâng cao chất lượng thông tin về các lĩnh vực khoa giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức, phục vụ đời sống và sản xuất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường tính chủ động, hướng công tác khoa giáo về cơ sở với các hoạt động thiết thực gắn với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị; khơi dậy các nhân tố tích cực để tổ khoa giáo cùng với hệ thống báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thực sự là những “cánh tay nối dài” trong hệ thống tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Phạm Văn Điệp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 596
Đã truy cập: 1989922