Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh giao ban 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

14/07/2021 11:03

Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh được đổi mới hình thức, nội dung và ngày càng đi vào chiều sâu; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu ứng quảng bá về hình ảnh, văn hóa, con người và truyền thống tốt đẹp của Quảng Ninh. Đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt mở rộng quan hệ với các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào... và xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh (Ban Chỉ đạo) đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại: đã ban hành Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2021, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai tốt các nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2021; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo; thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo quan trọng liên quan đến công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; các thông tin liên quan đến các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tỉnh, địa phương và ngoại giao nhân dân, ngoại giao quốc phòng, an ninh, giao lưu kinh tế...; tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống của địa phương với các tỉnh kết nghĩa của nước láng giềng; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh trong đó tập trung tuyên truyền: sự kiện Việt Nam lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021, Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn về liên quan đến “Trường Sa - Hoàng Sa”, Biển Đông; tuyên truyền thông điệp quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 (không xuất, nhập cảnh, lao động trái phép/bất hợp pháp, thực hiện khai báo y tế, cách ly khi nhập cảnh…) và bảo vệ trật tự, an ninh biên giới; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội qua biên giới được chú trọng, duy trì thường xuyên.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo trình bày Báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Ban Chỉ đạo cũng thường xuyên thực hiện và chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội về các vấn đề, trong đó có đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm sớm phát hiện, dự báo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đối ngoại trên địa bàn; chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn, vô hiệu hóa các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc ta và các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, thiếu thiện chí về tình hình trong tỉnh của các thế lực phản động; ứng dụng hiệu quả các hình thức tương tác mới, tận dụng mạng xã hội, ngoại giao số và các hình thức trao đổi trực tuyến, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch COVID-19; làm tốt công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, góp phần nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh an toàn, giàu tiềm năng, có khả năng thích ứng và xử lý hiệu quả các thách thức... với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất các nhóm nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm 2021, gồm: (1) tập trung thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại gắn với thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; (2) tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài, khách du lịch và bạn bè quốc tế; (3) nâng cao công tác nghiên cứu, dự báo tình hình; định hướng dư luận và tham mưu tuyên truyền, chủ động đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá, luận điệu xuyên tạc, quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về thông tin đối ngoại; (4) tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác định hướng thông tin cho báo chí nước ngoài và các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương hợp tác với tỉnh, nhất là những vấn đề nhạy cảm, mới, được dư luận quan tâm; (5) tổ chức tốt các sự kiện đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong nửa cuối năm 2021; (6) tăng cường hiệu quả công tác trao đổi thông tin giữa các thành viên với Ban Chỉ đạo và giữa các địa phương, đơn vị với các cơ quan, đơn vị của các nước bạn và với nhau; (7) tổ chức tập huấn về công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ tham mưu lĩnh vực thông tin đối ngoại; (8) tích cực hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì phát động.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì và kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh  nhấn mạnh: bên cạnh các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đã đề ra, 6 tháng cuối năm 2021, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó chú ý: (1) Tiếp tục điều chỉnh linh hoạt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp nhằm quảng bá tốt hơn nữa hình ảnh, thành tựu của Quảng Ninh trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép, xúc tiến thương mại. (2) Duy trì, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin của các sở, ngành, đơn vị thành viên về Ban Chỉ đạo để làm phong phú thêm nội dung Bản tin công tác thông tin đối ngoại của tỉnh (02 số/tháng). (3) Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ tham mưu công tác thông tin đối ngoại của các sở, ngành, địa phương, đơn vị. (4) Quan tâm thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung thông tin.

Đồng chí tin tưởng tin tưởng từ nay đến cuối năm và thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa.

Ảnh: đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương phát biểu tại hội nghị

  • Sở Ngoại vụ

  • Sở Thông tin và Truyền thông

  • Trung tâm Truyền thông tỉnh

  • Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh

  • Liên đoàn Lao động tỉnh

  • Công an tỉnh

  • Huyện Bình Liêu

  • Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Hương Giang, Phòng Thông tin - Tổng hợp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 164
Đã truy cập: 2477722