Học tập suốt đời - chìa khóa nâng cao chất lượng nhân lực, hướng tới xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại

02/07/2021 11:06

Mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển cần có cơ hội và khả năng học tập liên tục để thu nhận thông tin, tiếp thu, xử lý và tạo lập, sử dụng, làm chủ tri thức để trở thành những công dân có hiểu biết rộng trong cuộc sống và trong lao động nghề nghiệp. Học tập đã và đang trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi người, hoạt động cơ bản của đời sống xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện của mỗi cá nhân và cả cộng đồng.   

Ngày nay, học tập suốt đời không chỉ là một khái niệm hay một nguyên tắc đơn thuần trong học tập mà còn trở thành một trong những bước đi quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Việc xây dựng mô hình xã hội học tập có nghĩa là xây dựng nền giáo dục mà trong đó mọi người đều có ý thức học tập suốt đời, toàn diện; xây dựng một xã hội mà trong đó tất cả những yêu cầu học tập của mọi người là ở mọi nơi, mọi lúc đều được đáp ứng dưới các hình thức khác nhau. Mô hình xã hội học tập tuy mới ra đời nhưng đã tỏ ra là một mô hình hữu hiệu trong xã hội hiện nay.

Quảng Ninh có vị trí địa chiến lược cả về chính trị, kinh tế, quân sự và đối ngoại; có điều kiện tự nhiên phong phú, được ví như “đất nước Việt Nam thu nhỏ”, có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, 177 đơn vị hành chính cấp xã với khoảng 1,3 triệu người. Trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trung bình hàng năm đạt trên 10%; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; tỉnh đã chi cho an sinh xã hội 8.981 tỷ đồng, bình quân tăng 14,9% năm, gấp 1,8 lần giai đoạn 2010-2015; ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nâng cấp cơ sở vật chất nhiều cơ sở giáo dục - đào tạo theo hướng đạt chuẩn, đồng bộ, hiện đại, phát triển mô hình giáo dục thông minh, từng bước xây dựng mô hình “Tỉnh học tập” - hướng đến một xã hội học tập, học tập suốt đời. Với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp, việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực là rất quan trọng, trong đó nhân lực tại chỗ là nguồn lực cơ bản, quan trọng góp phần để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đề ra.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng xã hội học tập được đặc biệt quan tâm, đi trước mở đường định hướng toàn xã hội quyết tâm xây dựng xã hội học tập, tạo niềm tin để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn có ý chí học tập suốt đời “cần gì học nấy”. Nhiều hoạt động truyền thông được thực hiện thông qua tuyên truyền miệng của báo cáo viên, thông tin báo chí thường kỳ, duy trì chuyên mục phản ánh các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền các mô hình điển hình, các gương sáng hiếu học, vượt khó vươn lên, những “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” ở cơ sở... đã góp phần định hướng, thúc đẩy mọi người học tập suốt đời. Các phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; gia đình công nhân, viên chức, lao động hiếu học; đơn vị công đoàn cơ sở hiếu học; thanh niên thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Ninh và việc tổ chức tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hằng năm đã góp phần hiện thực hóa những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Chính vì thế, những năm qua ở Quảng Ninh cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân đã có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng xã hội học tập.  

Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ luôn được giữ vững; số người biết chữ tăng dần: mức độ 1 trong độ tuổi 15-60 tăng từ 97,8% (2016) lên 99,41% (2020); mức độ 2 trong độ tuổi 15-60 tăng từ 97.8% (2016) lên  98.52% (2020). Đến nay, trường học chuẩn quốc gia đạt 86,5%. Cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 là 81,3%, mức độ 2 là 18,6%; cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 là 30,8%, mức độ 2 là 69,2;... Trình độ tin học, ngoại ngữ ngày càng được nâng lên. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, người lao động được quan tâm. Đến nay, 95% số công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn Trung học phổ thông hoặc tương đương (tăng 5% so với năm 2016); 90% số người lao động được tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống; có 100% cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Hàng năm, số người lao động, cộng đồng dân cư được tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống tăng dần; nhận thức của việc học tập đã năng lên rõ rệt. Mô hình xã hội học tập, học tập suốt đời đã, đang được nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần thúc đẩy các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân. Năm 2020, số gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập là 71,4%; số dòng họ được công nhận danh hiệu dòng họ học tập là 62,2%; thôn, làng, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập là 81,7%; các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu đơn vị học tập” là 82,7%. Mạng lưới trường học và tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục được hoàn thiện và phát triển với nhiều loại hình trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Quảng Ninh được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đứng đầu 15 tỉnh miền núi phía Bắc về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhiều mô hình hay, hiệu quả trong xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời được các cấp biểu dương, khen thưởng kịp thời và đã có tác dụng nhân rộng trong cộng đồng. Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập suốt đời trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay” và  Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” là cơ sở trong 5 năm qua để Quảng Ninh vững bước xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Nhiều hội thi, giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ, festival Sáng tạo trẻ, thi Tin học trẻ, thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức hàng năm tạo tiền đề, động lực tạo nên xã hội học tập với nhiều kết quả, ứng dụng mới có chất lượng góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

Xã hội hóa giáo dục đã tạo được nguồn lực lớn cho xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Quỹ khuyến học, khuyến tài của các địa phương phát huy tác dụng, động viên kịp thời những điển hình học tập suốt đời. Đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến kiến thức, dạy và học được triển khai rất cụ thể, bài bản ở từng thời kỳ đã giúp đưa Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ giáo dục cơ bản; đẩy nhanh, hoàn thành nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục cho mọi người trong các hoàn cảnh cụ thể để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù riêng của tỉnh đã thúc đẩy các địa phương quyết tâm xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời theo hướng ngày càng bền vững hơn.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của việc xây dựng xã hội học tập đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội và để thực hiện tầm nhìn, định hướng phát triển mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra “đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” thì việc xây dựng mô hình xã hội học tập, học tập suốt đời của mỗi địa phương, đơn vị sẽ là điều kiện cần để nâng cao chất lượng nguồn lực về con người, nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ - công nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh.        

Thời gian tới, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời tiếp tục cần được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực triển khai, với mục tiêu hiện thực hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để tạo nên ý thức học tập, tự học của cán bộ, công chức, Nhân dân một cách thường xuyên thì việc học tập phải trở thành nhu cầu, động lực của nhiều người, nhiều gia đình, cơ quan, doanh nghiệp phải tiếp tục xác định “cần gì học nấy” cho phù hợp. Khi đó xây dựng xã hội học tập chính là cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương. Đây chính là chìa khóa để tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, góp phần xây dựng Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại như tầm nhìn, định hướng đến 2030 đã được biểu quyết, thông qua tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2025.   

Phạm Văn Điệp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 700
Đã truy cập: 1990026