Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm Xã hội tỉnh

28/03/2021 15:26

Ngày 31/10/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chương trình phối hợp số 15-CTPH/BTGTU-BHXH về tuyên truyền, triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) hằng năm.

Trong hơn 1 năm qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tốt với Bảo hiểm xã hội tỉnh, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT; trong đó tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bảy khóa XII; Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Định hướng các cấp, các ngành, các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, biểu dương các ngành, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những tổ chức, cá nhân có biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, thực hiện sai chính sách BHXH, BHYT.   

Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; bám sát mục tiêu tăng cường nâng cao nhận thức cho nhân dân để thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT đã góp phần tăng diện bao phủ BHXH, BHYT tiến tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân, góp phần khắc phục tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập trong việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo hiểm. Ban Tuyên giáo, cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức, bước đầu một số chính sách đến được với khá đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.   

Hiệu quả ban đầu đã giúp người dân hiểu biết về chính sách, tích cực tham gia thực hiện các chính sách BHXH, BHYT; bước đầu đã tạo được sự đồng thuận trong tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách, nhất là chính sách mới về lĩnh vực BHXH, BHYT. Đến nay nhận thức của Nhân dân, doanh nghiệp trong thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT được nâng lên. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng tăng và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, cao hơn bình quân chung cả nước. Việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định.

Tính đến 31/12/2020, kết quả các chỉ tiêu về bảo hiểm của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được: (1) Tổng số người tham gia BHYT là 1.237.484 người, tăng 21.799  người (1,8%) so với năm 2019; đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,7% vượt so với Chính phủ giao theo 1167/QĐ-Ttg ngày 28/6/2016. (2) Số người tham gia BHXH là 255.113 người, đạt 39,9% so với lực lượng lao động; trong đó S người tham gia BHXH bt buc là 237.365 người, giảm 4.081 người (1,69%) so vi năm 2019; đt 100% kế hoch BHXH Vit Nam giao; S người tham gia BHXH t nguyn là 17.748 người, tăng 7.051 người, (65,9%) so vi năm 2019; đt 100,6% kế hoch BHXH Vit Nam giao. (3) Tổng số người tham gia BHTN là 226.265 người, giảm 3.300 người (1,44%) so với năm 2019; đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.   

Tuy nhiên; hiệu quả công tác phối hợp về tuyên truyền, phổ biến về các chỉ thị, nghị quyết và các chính sách về BHXH, BHTY còn ở mức độ chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của lực lượng làm công tác tuyên truyền ngành tuyên giáo và ngành bảo hiểm. Trong phối hợp để cung cấp thông tin tuyên truyền ở cấp huyện chưa được thường xuyên và chưa ổn định. Các đợt tuyên truyền cao điểm về nội dung công tác công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT chưa thực hiện một cách đồng bộ. Phương pháp tuyên truyền nhiều nơi còn mang nặng tính chất phổ biến chính sách, chưa đi sâu về quyền lợi của người tham gia các loại bảo hiểm. Năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác BHXH, BHYT của một số cơ sở còn hạn chế.

Từ thực tế công tác bảo hiểm ở Quảng Ninh và để thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội Tỉnh triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương “về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Tiếp tục thực hiện tốt  Chương trình số 15 với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH, BHYT, BHTN, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phạm Văn Điệp, BTGTU


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 773
Đã truy cập: 1990099