Phát huy vai trò người "gác cửa" trên mặt trận tư tưởng của Đảng

01/08/2020 15:54
Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Quảng Ninh đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của địa phương.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 1/8 (1930-2020), phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phát huy vai trò của công tác tuyên giáo trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí có thể chia sẻ đôi nét về vị trí, vai trò của ngành trên mặt trận tư tưởng của Đảng?
 
Như chúng ta đã biết, công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng; đóng vai trò đi trước mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua. Trải qua các giai đoạn lịch sử, ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh luôn khẳng định vị trí, phát huy tốt vai trò định hướng tư tưởng và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Những đóng góp ấy được thể hiện toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí có thể chia sẻ đôi nét về vị trí, vai trò của ngành trên mặt trận tư tưởng của Đảng?

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao và ổn định. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt. Góp phần vào thành tựu chung của tỉnh, có vai trò quan trọng của đội ngũ làm công tác tuyên giáo - những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

- Những kết quả nổi bật của ngành đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua như thế nào, thưa đồng chí?

Ngành Tuyên giáo luôn tiên phong đi đầu trong tham mưu cho cấp ủy tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung lý luận, triển khai những vấn đề mới, mang tính chất đột phá, sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng và triển khai nhiều chương trình, Đề án quan trọng, nổi bật, như: Một số giải pháp đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020... Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện. Đặc biệt, xác định công tác báo chí là “binh chủng” quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trực thuộc Tỉnh uỷ trên cơ sở sáp nhập các cơ quan báo chí của tỉnh. Đây là việc làm chưa có tiền lệ trong cả nước, vì vậy đòi hỏi công tác tham mưu phải hết sức bài bản, thận trọng. Mô hình đã được nhiều tỉnh, thành trong cả nước đến học tập kinh nghiệm.

Cùng với công tác tham mưu, công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng cũng được ngành chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên có sự đổi mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và trung tâm chính trị cấp huyện đã phát huy tốt vai trò  là hạt nhân trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động được triển khai sâu rộng, tiến hành trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đã góp phần cổ vũ, huy động sức mạnh của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và của tỉnh; tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.Công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin báo chí, hoạt động báo chí, xuất bản có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền báo chí được nâng lên.

Công tác khoa giáo triển khai bài bản, đồng bộ, chất lượng, có chuyển biến rõ nét, gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển KT-XH ở các địa phương; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 04-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt làm theo Bác được tiến hành thường xuyên, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tốt trong dư luận.

Cùng với những nhiệm  vụ trên, ngành Tuyên giáo tỉnh đã phát huy vai trò chủ lực, chủ động đổi mới phương thức đấu tranh để phản bác các luận điệu xuyên tạc, các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đã thành lập Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh và địa phương; bước đầu hoạt động đạt kết quả, nhất là trong việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp mới, kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả; thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, chấn chỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong tham gia mạng xã hội...

- Tiếp nối truyền thống vẻ vang, xác lập tầm nhìn và sứ mệnh cho giai đoạn tới, công tác tuyên giáo của tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng yếu gì, thưa đồng chí? 

+  Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, thời gian tới, ngành tuyên giáo tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương châm đi trước mở đường, đi cùng phát triển trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, ngành sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tạo môi trường tư tưởng, chính trị, báo chí, truyền thông, dư luận thật tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong đó, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho việc học và làm theo Bác trở thành việc làm quan trọng, thường xuyên trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Cùng với đó tiếp tục tăng cường tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt việc tốt với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; chủ động định hướng thông tin, tuyên truyền, kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; lắng nghe, đối thoại tạo sự nhất trí, đồng thuận xã hội, nhất là trong giải quyết những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; phát huy vai trò các cấp, các ngành trong đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, định hướng tốt dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng.

Cùng với những nhiệm vụ trên, việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cốt cán từ tỉnh đến cơ sở trở thành những cánh chim đầu đàn, những chuyên gia giỏi, đóng vai trò dẫn dắt, mở đường cho công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham mưu, đề xuất, hiến kế cho tỉnh, cho ngành những giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thời gian tới cũng sẽ được quan tâm triển khai. Bởi đây là nhiệm vụ rất quan trọng để tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, tác động trực tiếp vào tâm tư, tình cảm, suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tiền đề quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Tự hào truyền thống vẻ vang 90 năm của ngành, bước vào thời kỳ mới, với thời cơ và thách thức mới, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo của tỉnh -  những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp công tác, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Chung/Trung tâm Truyền thông tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 165
Đã truy cập: 1993586