Một số kết quả sau 3 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

02/07/2020 08:48

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và những chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bước đầu đạt kết quả tích cực. Sau hơn 3 năm triển khai, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Quy định số 04-QĐ/TU và Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều giải pháp thiết thực, có sự phân công trách nhiệm phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị và Quy định đã tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của cán bộ, đảng viên. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được tăng cường, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập Bác trong đó có cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu xây dựng các mô hình làm theo Bác thiết thực, hiệu quả; nhiều cá nhân đã có giải pháp, cách làm hay thể hiện sự quyết tâm trong triển khai thực hiện Quy định, Chỉ thị góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự lan tỏa trong xã hội, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Đồng chí Vi Ngọc Bích - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Bội đội Biên phòng tỉnh

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU, Chỉ thị số 05-CT/TW vẫn còn một số hạn chế: Có cấp ủy, đơn vị chưa cụ thể hóa kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU của Tỉnh ủy vào thực tế hoạt động của đảng bộ. Việc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề từng năm ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chung chung, thiếu tính cụ thể, chưa xác định nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng, đảng viên vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc xây dựng, nhân rộng mô hình làm theo Bác chưa nhiều, công tác đánh giá tổng kết các mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của một số tổ chức đảng chưa thường xuyên, liên tục. Bài thu hoạch, bản cam kết cá nhân hằng năm của một số cán bộ, đảng viên ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn mang tính hình thức, chưa rõ trách nhiệm cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc cụ thể hóa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt theo chuyên đề ở nhiều chi, đảng bộ cơ sở còn hạn chế, có nơi còn mang tính hình thức. Chế độ sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn chưa được thực theo đúng quy định, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề 1 quý/lần. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời, kết quả chưa cao; chưa quan tâm theo dõi kết quả khắc phục của tổ chức đảng, đảng viên sau kiểm tra, giám sát để làm căn cứ đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do: Văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung của cấp ủy trong triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU và Chỉ thị số 05-CT/TW có nơi chưa rõ ràng, cụ thể, chưa bám sát nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị nên việc triển khai thực hiện ở cấp cơ sở còn lúng túng. Cấp ủy, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU và Chỉ thị số 05-CT/TW; chưa tích cực, chủ động chỉ đạo, tìm tòi những cách làm hay, phù hợp với đơn vị; chưa thể hiện quyết tâm đối với thực hiện những việc cần làm ngay. Một số cấp ủy chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện kế hoạch hằng năm và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Một số cấp ủy đảng chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc viết kế hoạch học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản cam kết của cán bộ, đảng viên về rèn luyện, giữ gìn phầm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; còn để cấp dưới và cán bộ, đảng viên làm chiếu lệ, qua loa, hình thức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức chưa thực sự đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của của nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 04-QĐ/TU nên còn tình trạng qua loa, hình thức, đối phó trong việc viết cam kết học tập và làm theo Bác, dẫn đến công tác tuyên truyền, giáo dục hiệu quả không cao.

Đoàn Giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, thực tế mô hình học tập và làm theo Bác ở khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 04-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thời gian tới, các đảng bộ trực thuộc, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế qua giám sát đã chỉ ra. Thường xuyên chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất Quy định số 04-QĐ/TU gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW trong các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm thực hiện sinh hoạt chuyên đề một quý/lần, trong đó có các nội dung rà soát, kiểm điểm việc thực hiện cam kết, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình, phê bình. Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình “Làm theo Bác” gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thường xuyên tuyên truyền, đánh giá, tổng kết, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác đảm bảo thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ nội dung.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU gắn Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và việc khắc phục các tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên sau kiểm tra, giám sát. Xử lý nghiêm minh các trường hợp đến mức phải thi hành kỷ luật để răn đe, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu ở từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị; thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành. Chỉ đạo thực hiện việc khắc phục tình trạng bản cam kết còn sơ sài, sao chép giống nhau, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, chưa cụ thể nội dung đăng ký phấn đấu theo chuyên đề học tập và làm theo Bác từng năm. Kiên quyết, kiên trì thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng nghiêm túc tổng hợp, đánh giá kế hoạch của tập thể, bản cam kết của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, của cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên về thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU, Chỉ thị số 05-CT/TW. Đưa kết quả thực hiện bản cam kết hằng năm gắn với việc đánh giá, kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

Vũ Khương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 48
Đã truy cập: 1993469