Uông Bí: Kết quả triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

06/06/2020 16:13

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp, đến hết tháng 5 năm 2020, 100% các tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành việc đại hội. Cơ bản các đại hội cấp cơ sở được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo theo yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội hết sức được quan tâm, tăng cường.

Thành ủy Uông Bí đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 65 văn bản chỉ đạo để triển khai tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, thành lập các tổ công tác giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ việc chuẩn bị, tổ chức đại hội xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, công tác nhân sự cấp ủy, các báo cáo tham luận tại đại hội, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết đại hội, công tác tuyên truyền trang trí trước, trong và sau đại hội, cơ sở vật chất phục vụ đại hội...

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện trình đại hội được thực hiện công phu, chu đáo, kỹ lưỡng. Điểm mới trong kỳ đại hội lần này là ngoài báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, các cấp ủy đã chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận. Việc xây dựng văn kiện đại hội được chỉ đạo, thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc thảo luận văn kiện tại đại hội được các đại biểu tham gia sôi nổi, có trách nhiệm cao, đã có 233 đại biểu đăng ký phát biểu, trong đó có 92 đại biểu đã được bố trí phát biểu tại hội trường; qua việc tổng hợp lấy ý kiến các dự thảo văn kiện tại các cơ sở tổng hợp đến thời điểm hiện nay đã có 16.138 cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia vào các dự thảo văn kiện báo cáo chính trị; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm cao; các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện, dự thảo các báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp, hầu hết nhất trí với các dự thảo. 

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại đại hội được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự tại kỳ đại hội lần này là việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều phải thực hiện quy trình năm bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu. Việc bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo đủ số lượng cần bầu. Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, có 45/46 chi, đảng bộ đại hội bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội và thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (trừ Đảng bộ Quân sự thành phố). Đối với Đảng bộ phường, xã: 9/10 Đảng bộ đại hội đại biểu, 1/10 Đảng bộ đại hội toàn thể đảng viên. 100% các đồng chí bí thư được bầu tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, trong đó 02 Đảng bộ có tỷ lệ phiếu bầu Bí thư cao nhất (đạt 100% phiếu bầu); Đảng bộ có tỷ lệ phiếu bầu Bí thư thấp nhất đạt 82% (Đại hội toàn thể đảng viên, số đảng viên triệu tập 182 đảng viên). Các tổ chức cơ sở đảng còn lại, kết quả bầu bí thư tại đại hội đều trúng cử với số phiếu bầu từ 98% trở lên. Đại hội đã bầu 335 đồng chí vào cấp ủy, trong đó tái cử 237 đồng chí; 73 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; 45 đồng chí được bầu giữ chức vụ bí thư, 51 đồng chí phó bí thư. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố triệu tập 290 đại biểu chính thức, 56 đại biểu dự khuyết và phân bổ số lượng cụ thể cho các chi, đảng bộ; 100% các chi, đảng bộ tại đại hội đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu.

Quang cảnh Đại hội 

Chương trình, kịch bản đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết. Công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết được quan tâm thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc điều hành đại hội được thực hiện theo kịch bản; không khí đại hội nghiêm túc, cởi mở, dân chủ. Các đại hội đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, như: Thực hiện tiêu trùng, khử độc tại khu vực đại hội; cắt giảm đại biểu khách mời; cắt bỏ văn nghệ, chương trình chào mừng... 

Với những kết quả nêu trên, Đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Uông Bí nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được mục đích, yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy Uông Bí. Kết quả Đại hội đã thể hiện sự thống nhất, dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, quyền làm chủ của đảng viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp và thống nhất trong Đảng đối với việc xây dựng nâng cao chất lượng cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, phó bí thư cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Hầu hết các chỉ tiêu cơ cấu và chất lượng cấp ủy đều đạt và cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng của cấp ủy và kết quả đại hội đã thể hiện sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng và đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng của các địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả còn có một số vấn đề phải quan tâm văn kiện trình đại hội ở một số cơ sở chung chung, chưa đi sâu làm rõ nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm, thiếu những giải pháp cụ thể, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa thể hiện nổi bật khâu đột phá của địa phương, đơn vị; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, còn trùng lặp với báo cáo chính trị; Việc thảo luận tham gia ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận đóng góp của đảng viên vào các văn kiện của Trung ương, của Tỉnh, thành phố,  tuy có cố gắng nhưng chưa nêu bật được những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đại hội thảo luận quyết định; Quá trình điều hành của đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu ở một vài cơ sở còn lúng túng, chưa bám sát văn bản đã chuẩn bị.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử

 

Từ kinh nghiệm thực tiến và kết quả đạt được tại đại hội của các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Uông Bí đã rút ra những kinh nghiệm cho quá trình chỉ đạo: việc tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh và thành phố phải kịp thời; quan tâm giải quyết dứt điểm những vướng mắc của cơ sở, đặc biệt là có liên quan đên công tác cán bộ, cấp ủy cần đi sớm một bước, tạo sự thống nhất về công tác nhân sự cấp ủy ở cơ sở; các Ban xây dựng Đảng, các tổ công tác chỉ đạo đại hội của Thành ủy phải sâu, sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc giúp cơ sở và giúp Ban Thường vụ giải quyết những vụ việc cụ thể, phát sinh trong quá trình chỉ đạo chuẩn bị đại hội. Thường xuyên báo cáo phản ánh tình hình diễn biến của từng cơ sở và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời; đối với các tổ chức cơ sở đảng: Các cấp ủy phải tổ chức nghiên cứu, nắm chắc và bám sát các văn bản chỉ đạo đại hội của trung ương, tỉnh và thành phố về đại hội đảng các cấp như: Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Quyết định 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương, Hướng dẫn 02-HD/BTCTU ngày 02/3/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy... có kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên trong công tác chuẩn bị cũng như quá trình diễn ra đại hội đảng ở cơ sở. Có sự kiểm tra, giám sát, tránh tư tưởng chủ quan. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy trình hướng dẫn trước, trong và sau đại hội.

Lê Minh Quang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Uông Bí


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 826
Đã truy cập: 2741488