Không đánh giá, phân loại chất lượng “trong sạch, vững mạnh” đối với các tổ chức đảng không xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

12/12/2017 10:00
Để việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại đối với tập thể cấp ủy và cá nhân cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, ngày 19/10/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành công văn số 301-CV/BTCTU về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017, trong đó có những nội dung đáng chú ý như sau:

 

Về tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý

Các tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo cấp ủy được vận dụng theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị “Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Trong đó, đối với các trường hợp đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cần đảm bảo các tiêu chí: (1) Thực sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. (2) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành 100% khối lượng với chất lượng, hiệu quả cao, đúng tiến độ; có các giải pháp đổi mới, đột phá, sáng tạo; có sáng kiến, đề xuất được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ có kết quả, sản phẩm công việc cụ thể (có thể đo, đếm được). (3) Cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản hoàn thành vượt mức. (4) 100% cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (5) Tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. (6) Không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp quản lý vi phạm kỷ luật từ cách chức trở lên.

Trường hợp đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ,cần đảm bảo các tiêu chuẩn: (1) Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. (2) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ công việc; có các kết quả, sản phẩm công việc cụ thể (có thể đo, đếm được). (3) Cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 80% chỉ tiêu (nhiệm vụ) hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. (4) 100% cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. (5) Tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh.

Đối với trường hợp đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, cần đảm bảo: (1) Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. (2) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành, nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả thấp. (3) Cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. (4) Có ít nhất 70% số cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. (5) Tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Không hoàn thành nhiệm vụ là những cán bộ thuộc một trong các trường hợp sau: (1) Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ (theo quy định hiện hành của Đảng) đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. (2) Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành. (3) Cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra. (4) Cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. (5) Tổ chức đảng hoặc các đoàn thể của cơ quan, đơn vị yếu kém hoặc có trên 30% số cơ quan, đơn vị trực thuộc không hoàn thành nhiệm vụ. (6) Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Không đánh giá, phân loại chất lượng “trong sạch, vững mạnh” đối với các tổ chức đảng và không xếp loại đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là người đứng đầu tổ chức đảng ở những địa phương, đơn vị:  (1) Để xảy ra vụ việc nổi cộm về giải phóng mặt bằng; khai thác tài nguyên - khoáng sản; ô nhiễm môi trường; có vụ việc nhân dân bức xúc khiếu kiện đông người. (2) Không xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy đinh nêu gương, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... (3) Thực hiện chưa nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về chủ đề công tác năm 2017; (4) Thực hiện chưa quyết liệt, hiệu quả, chất lượng chưa cao, tiến độ chưa đảm bảo trong thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thống nhất nhiệm kỳ Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017 – 2020. (5) Trong năm đã bị kiểm tra, thanh tra về dấu hiệu vi phạm của đơn vị, của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý. (6) Có cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm kỷ luật Đảng - Chính quyền từ cảnh cáo trở lên; không có đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. (7) Có đoàn thể chính trị hoạt động yếu kém, hoặc không thành lập (mặc dù đủ điều kiện). (8) Không kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức đảng cho phù hợp./.

Hữu Kiên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 915
Đã truy cập: 2547886