Từ bản sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lê-nin đến tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc

29/10/2017 09:00
 Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành trình tìm con đường để giải phóng cho dân tộc. Trải qua những năm tháng bôn ba, thâm nhập thực tế ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là bằng những hoạt động tích cực trong Đảng xã hội Pháp, Người đã biết đến V.I Lê-nin, đến cách mạng Tháng Mười Nga và rất mong được tìm hiểu để tìm hướng đi đúng đắn cho dân tộc mình.

          Giữa lúc đó, có một sự kiện quan trọng đã tạo bước chuyển căn bản, quyết định trong nhận thức tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc đó là vào tháng 7-1920, khi đọc bản Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. I. Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của V.I. Lê-nin: vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Luận cương đã vạch ra đường lối cơ bản cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, giải đáp cho Người về con đường giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào Việt Nam mà Người đang kỳ công tìm kiếm. Người viết: “Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Người đã có những nhận xét rất sâu sắc, toàn diện về Cách mạng Tháng Mười Nga: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật…”. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đi đến chân lý về con đường giải phóng của Việt Nam, Người khẳng định rằng, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Người đã tích cực tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, đánh dấu một bước chuyển biến quyết định trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người

          Sau khi nghiên cứu Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lêninin, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu và phát triển một cách sáng tạo những tư tưởng cách mạng của Lênin để xúc tiến các hoạt động phong phú, đa dạng để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Đây là công tác chuẩn bị tư tưởng và tri thức cách mạng vô cùng quan trọng, là điều kiện tiên quyết để đi tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, trong những năm 1925-1927, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ba khóa huấn luyện tại Quảng Châu (Trung Quốc) cho  75 học viên tiêu biểu. Sau này họ về nước truyền bá trực tiếp chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào cách mạng vô sản vào Việt Nam và trở thành những nhà lãnh đạo cách mạng lỗi lạc như: Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng…. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đã được tập hợp lại thành một cuốn sách và xuất bản lần đầu tiên vào năm 1927 với tên gọi Đường Kách Mệnh. Tác phẩm với dung lượng chỉ 100 trang, trình bày ngắn gọn 15 vấn đề nhưng được coi là 1 trong những tác phẩm kinh điển về lý luận chính trị của Hồ Chí Minh và có giá trị thực tiễn lớn lao đối với cách mạng Việt Nam.

           Đạo đức cách mạng là gốc: “Đường Kách mệnh” đề cập trước tiên đến vấn đề Tư cách người cách mạng, với một hệ tiêu chuẩn gồm 3 bộ phận cấu thành: với mình, với người, với công việc. Với 23 điều răn, Người chỉ rõ: Với mình phải cần kiệm, vị công vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói thì phải làm, hy sinh, ít lòng ham muốn về vật chất...; với từng người thì phải khoan thứ, với đoàn thể thì phải nghiêm, có lòng bày vẽ cho người...; với công việc phải dũng cảm quyết đoán nhưng không phiêu lưu mạo hiểm, phải phục tùng đoàn thể...Người coi việc giáo dục đạo đức cách mạng là một trong những nguyên tắc cơ bản, quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng những con người cách mạng chân chính, để tiến tới xây dựng một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân Việt Nam.

          Mục tiêu Độc lập dân tộc và CNXH: “Đường Kách mệnh” xác định rõ mục tiêu Độc lập dân tộc và CNXH, khẳng định con đường cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn trên một nền tảng chung, đó là: Dân tộc cách mệnh (quốc gia) và cách mạng XHCN (quốc tế). Cương lĩnh “Đường Kách mệnh” trình bày một cách khái quát những quan điểm cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin về con đường cách mạng Việt Nam. Đó là con đường: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, nhưng trước hết phải tập trung vào nhiệm vụ "dân tộc cách mệnh" "giành lấy quyền tự do bình đẳng của dân nước mình", để chuẩn bị những tiền đề cho cuộc cách mạng thứ hai (thế giới cách mệnh) về chính trị, tổ chức, kinh tế, văn hóa. Đối tượng của "dân tộc cách mệnh" là đánh đổ chính quyền thuộc địa của Pháp. Chủ thể là toàn dân tộc, lấy quần chúng công nông làm nền tảng.

          Nhấn mạnh vai trò của Đảng: “Đường Kách mệnh” nhấn mạnh vai trò quan trọng hàng đầu của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và việc lựa chọn mô hình nhà nước trong tương lai: "Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt... "

          Có thể thấy, trong suốt 90 năm, kể từ sau khi tác phẩm ra đời, những tư tưởng và lý luận mà “Đường Kách mệnh” đề cập luôn có ý nghĩa to lớn, là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Qua hơn 30 năm đổi mới Đường Kách Mệnh vẫn còn nguyên giá trị với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay toàn Đảng đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần giữ gìn và rèn luyện “tư cách người cách mạng” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn;  nỗ lực phấn đấu hơn nữa để góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lan Anh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 992
Đã truy cập: 2547963