Đổi mới nội dung, phương thức công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng

07/08/2017 12:00
Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của tuyên truyền miệng, trong những năm gần đây, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã được các cấp ủy đảng tỉnh Quảng Ninh đặc biệt coi trọng. 

Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân. Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của tuyên truyền miệng, trong những năm gần đây, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã được các cấp ủy đảng tỉnh Quảng Ninh đặc biệt coi trọng. Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, việc đổi mới nội dung, phương thức công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực:

Việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là nhiệm vụ hàng đầu được các cấp ủy Đảng chú trọng triển khai thực hiện. Mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống tổ chức của Đảng được thành lập thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh cơ bản đã được kiện toàn, đảm bảo chất lượng, đáp ứng với nhiệm vụ được giao. Hiện nay báo cáo viên Trung ương có 05 đồng chí; báo cáo viên cấp tỉnh có 70 đồng chí; báo cáo viên cấp huyện hiện nay có 475 đồng chí; báo cáo viên cơ sở có 5.595 đồng chí. Hàng năm, các cấp ủy đảng dành nguồn kinh phí cho công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Việc chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm, các khoản thù lao, bồi dưỡng cho báo cáo viên được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ báo cáo viên say sưa, tâm huyết, trách nhiệm hơn trong việc tham gia công tác tuyên truyền miệng. Qua công tác quản lý, theo dõi, đánh giá hàng năm, Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhiệt tình, trách nhiệm, không ngừng tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số báo cáo viên chưa thực sự nghiêm túc với nhiệm vụ được giao, chưa tích cực trong việc trau dồi kiến thức cũng như công tác tuyên truyền miệng của mình; hoạt động kém hiệu quả, thậm chí không hoạt động, như vậy đồng nghĩa với việc thông tin mới chỉ dừng lại ở báo cáo viên mà chưa đến được với người dân (Đối với báo cáo viên cấp tỉnh: có 48 đồng chí = 68,6% được đánh giá là hoạt động tốt và khá; 22 đồng chí = 31,4 % hoạt động trung bình. Đối với báo cáo viên cấp huyện: 90 đồng chí = 18,9% được đánh giá là hoạt động tốt và khá; 361 đồng chí = 76% hoạt động trung bình; 23 đồng chí = 4,8% hoạt động yếu kém. Đối với báo cáo viên cơ sở: 2.578 = 46,1% hoạt động tốt và khá; 2.865 = 51,2% hoạt động trung bình; 152 đồng chí = 2,7% hoạt động yếu kém; 2,4% không hoạt động).

Cùng với việc củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng; duy trì tốt việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ; cung cấp tài liệu; thông tin cho đội ngũ báo cáo viên. Bên cạnh đó, các báo cáo viên còn được tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Về phương pháp: Đội ngũ báo cáo viên cũng đã kết hợp phương pháp truyền thống (thuyết trình) với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trình chiếu bằng hình ảnh, góp phần tạo sự hấp dẫn, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng. Tỉnh và một số địa phương đã lắp đặt hệ thống đường truyền tổ chức hội nghị trực tuyến đến các đảng bộ, chi bộ, vì vậy việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự, chính sách, triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương được thuận lợi, đảm bảo tính kịp thời. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị được giao lưu, học tập kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng, các cấp ủy Đảng luôn chú trọng tổ chức các cuộc thi như: Hội thi giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi….

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại buổi giao ban.

 

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những năm qua, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các địa phương, ngành đã thực hiện tốt việc gắn truyền đạt với đối thoại, giao lưu trực tuyến với các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng với bí thư các đảng bộ trực thuộc; UBND tỉnh, huyện tổ chức Họp tiếp dân định kỳ hàng tháng; Thường trực các đảng bộ trực thuộc tỉnh tổ chức giao ban định kỳ hàng quý với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, cán bộ thôn, khe, bản; cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thường xuyên tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thông qua đó đã có sự trao đổi thông tin hai chiều, trực tiếp giải đáp một số vấn đề về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, địa phương, cũng như lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân, định hướng kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trong nhân dân.

Có thể khẳng định rằng, với những nỗ lực, cố gắng, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã có sự đổi mới rõ nét, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được xây dựng và quản lý cơ bản thống nhất, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên có sự đổi mới; tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong xã hội; định hướng suy nghĩ và hành động trong nhân dân; góp phần tích cực vào thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.          Bên cạnh những ưu điểm trên đây, công tác tuyên truyền miệng còn một số hạn chế như: Vẫn còn một số cấp ủy và cán bộ đảng viên chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Công tác tổ chức, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa thật sự chặt chẽ; đội ngũ báo cáo viên thường xuyên có sự thay đổi, hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với vị trí, vai trò của mình. Đội ngũ báo cáo viên tuy đông về số lượng nhưng năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ vẫn còn hạn chế; phương thức tuyên truyền miệng chậm được đổi mới, chưa thực sự theo kịp yêu cầu ngày càng cao của xã hội; vẫn còn tình trạng tuyên truyền một chiều từ trên xuống, chưa chủ động lắng nghe tiếp nhận thông tin, phản ứng của người nghe; việc tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh ở cơ sở chưa thực sự được coi trọng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở không được hưởng phụ cấp nên cũng phần nào hạn chế sự nhiệt tình tham gia công tác tuyên truyền miệng.

Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm  như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng và đồng chí bí thư cấp ủy phải thực sự quan tâm sâu sắc tới công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Thứ hai, quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến các chi, đảng bộ cơ sở; được đào tạo bài bản, có kỹ năng, uy tín, trách nhiệm, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng, là chỗ dựa tin cậy cho nhân dân trong việc nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị và các quan điểm, đường lối của Đảng.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng. Gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi thông tin hai chiều, truyền tải trực tiếp những thông tin nội bộ cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đối với tất cả các đối tượng ở mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách linh hoạt. Đồng chí bí thư cấp uỷ cơ sở phải chủ động, tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng, là người trực tiếp nghiên cứu và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, tăng cường công tác cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên, đồng thời thực hiện chế độ đặt hàng đối với báo cáo viên, thông qua đó nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên.

Thứ năm, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền miệng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các loại tài liệu, sách, báo, tạp chí cần thiết để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động.

Trong những năm tới, tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước nhiều thời cơ, điều kiện thuận lợi để phát triển vươn lên, song cũng phải tập trung sức mạnh vượt qua những khó khăn, thách thức. Vì vậy, công tác tuyên truyền miệng của Đảng cần phải tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa, góp phần tạo sức mạnh đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân để phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra./.

Hữu Kiên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 55
Đã truy cập: 2548058