Một số giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công

20/05/2017 16:00
 Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhiệm vụ cấp bách và cơ bản là phải củng cố và tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng Đảng không chỉ là công việc của Đảng mà còn là công việc của nhân dân, trách nhiệm của nhân dân. Nhân dân là đối tượng lãnh đạo của Đảng, đồng thời là chỗ dựa của Đảng. Phục vụ nhân dân là lý do tồn tại của Đảng. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới và thực tế công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề xuất và được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công”. Đề án đã đưa ra một số giải pháp tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công:

Một là, Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc,các tổ chức chính trị - xã hội và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân: Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận; tăng cường phối hợp, thống nhất hành động trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tiếp tục phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, giữ mối liên hệ chặt chẽ với: Trưởng ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; các già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc, cốt cán trong các tôn giáo; những nhân tố mới, tiêu biểu, người có thái độ tích cực, xây dựng, có nếp sống gương mẫu làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân.  Lựa chọn các mô hình phù hợp để làm điểm, nhân rộng, tạo chuỗi, liên kết tác động trực tiếp, lan tỏa cộng đồng; tham gia đào tạo công dân điện tử. Phát huy dân chủ, mở rộng khối đại đoàn kết để tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Hai là, Thực hiện chức năng giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó (1) Chú trọng huy động các lực lượng nòng cốt tham gia giám sát các nội dung như: Việc công khai minh bạch của chính quyền; thực hiện chế độ công chức, công vụ; hoạt động của các trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; việc huy động và sử dụng nguồn lực đóng góp của nhân dân; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các dự án triển khai trên địa bàn; chế độ nêu gương, cam kết thực hiện trách nhiệm và khắc phục khuyết điểm, hạn chế; kê khai tài sản, thu nhập, việc tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. (2) Về thực hiện hoạt động phản biện, chú trọng các nội dung như: Tham gia góp ý các dự thảo nghị quyết, các quy hoạch, kế hoạch của cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp; phản biện dự thảo các chủ trương, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân; tham mưu tổ chức diễn đàn, đối thoại giữa cơ quan có thẩm quyền và đại diện các tầng lớp nhân dân.

 Thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức đời sống ở khu dân cư; qua các kênh thông tin, truyền thông; việc tiếp xúc cử tri; các hội nghị giao ban, đối thoại định kỳ; tạo điều kiện, có cơ chế để tiếp nhận những đề xuất, hiến công, hiến kế, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng kiến, cải tiến trong công tác quản lý, điều hành của nhân dân tham gia vào việc cải tiến các quy trình, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo môi trường, an ninh, trật tự,...

Ba là, Nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của chính quyền các cấp:

 (1) Tăng cường tính công khai, minh bạch về: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;  dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư; nhiệm vụ, quyền hạn của từng cán bộ, công chức cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp; chủ trư­ơng, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, giảm nghèo; kế hoạch và kết quả bình xét hộ nghèo; đối tư­ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã thu; về quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân ở các trung tâm hành chính công hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; kết quả việc tiếp nhận, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp; kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 (2) Thực hiện tốt cơ chế cung cấp và tiếp nhận thông tin, trong đó: Quy định cụ thể về thời gian: Cấp tỉnh, cấp huyện định kỳ theo quý; cấp xã định kỳ theo tháng và khi cần thiết có chế độ giao ban; thông qua tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp để tiếp nhận thông tin về kết quả giám sát, phản biện, đề xuất, hiến kế, phản ảnh của nhân dân và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; mở diễn đàn, chuyên mục trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, xã hoặc qua hòm thư góp ý trực tiếp để tiếp nhận ý kiến của nhân dân; tại các trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có các công cụ để người dân đánh giá mức độ hài lòng về sự phục vụ của các cấp chính quyền.

(3) Nâng cao trách nhiệm trong việc giải trình: Xác định việc giải trình là trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc của cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước đối với công dân; sau giải trình phải tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; không thành kiến, trù dập và gây khó khăn, áp lực đối với tổ chức, cá nhân góp ý. Tiếp thu, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có) của cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện giám sát, phản biện, góp ý theo quy định của pháp luật. Thực hiện cơ chế “đặt hàng” đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trọng yếu theo nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong từng giai đoạn cụ thể.

Bốn là, Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng: Nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tăng cường phát triển đảng ở các địa bàn dân cư, nhất là vùng sâu vùng xã, vùng miền núi, biên giới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đổi mới quy chế làm việc để đảm bảo phát huy dân chủ trong Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; duy trì nề nếp cơ chế chất vấn trong Đảng và mở rộng đến đại diện của các tầng lớp nhân dân; các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nêu gương của người đứng đầu và gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân;  chỉ đạo chính quyền thực hiện công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc; xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả ngay từ cấp cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trên đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công chức, công vụ. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần nghiên cứu ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định, quy chế như: Quy định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV với mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh “dịch vụ - công nghiệp, văn minh - hiện đại” vào năm 2020.                       

Vũ Quang Trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 918
Đã truy cập: 2923449