Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và 5 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh Quảng Ninh

01/06/2017 16:00
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP), ngay từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết, tỉnh Quảng Ninh đã xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo “đúng”, “trúng” để cụ thể hóa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh, như: ban hành Nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 15/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/3/2013“về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/7/2014 “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng”; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh”.... Bên cạnh đó, tỉnh xác định luôn gắn kết chặt chẽ công tác PCTNLP trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Trên cơ sở đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và Kết luận 21-KL/TW trên địa bà tỉnh đã thu được nhiều kết quả nổi bật:

1.  Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu trong PCTNLP, coi đây là quan điểm chiến lược trong chỉ đạo. Đã nghiêm túc, cầu thị trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4; chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm; triển khai tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh HĐND bầu, lấy phiếu tín nhiệm theo Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn…

2. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để PCTNLP; chủ động rà soát, sắp xếp, cơ bản thực hiện bố trí cán bộ không phải là người địa phương đối với 6/9 chức danh cấp tỉnh; 12/14 bí thư cấp ủy cấp huyện; 8/14 chủ tịch UBND cấp huyện; 14/14 trưởng công an cấp huyện và viện trưởng VKSND cấp huyện...Tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ; đặc biệt thí điểm thi tuyển cạnh tranh công khai các chức danh lãnh đạo, qua đó bổ nhiệm được 31 vị trí lãnh đạo cấp sở, ngành, địa phương; 55 cán bộ lãnh đạo cấp phòng...

3. Đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 14 huyện, thị xã, thành phố; đưa 100% TTHC vào thực hiện; cung cấp 1.286 dịch vụ công trực tuyến; trên 90% văn bản hành chính và 100% văn bản sử dụng chữ ký số được trao đổi giữa các cơ quan qua môi trường mạng; nhiều nơi đang triển khai cấp độ 3... tạo minh bạch trong giao dịch, có điều kiện giám sát chặt chẽ, được Trung ương đánh giá là hiệu quả cần nhân rộngMinh bạch về thông tin quy hoạch, chỉ đạo thông tin đầy đủ cho nhân dân được biết về các quy hoạch, dự án theo đúng quy định; công bố rộng rãi Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030và 06 quy hoạch chiến lược khác.

4.  Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội để PCTNLP. Thường xuyên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năm 2016 chỉ số PCI đứng vị trí thứ 2 cả nước. Cơ bản các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng; 97,78% doanh nghiệp thực hiện thông quan điện tử (mức trung bình ASEAN-6 là 95%); thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giảm xuống còn 3 ngày (quy định là 7 ngày); thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư  (IPA) theo mô hình chuẩn quốc tế, chuyển đổi căn bản quy trình giải quyết thủ tục đầu tư... qua đó giúp minh bạch tối đa quá trình xử lý công việc, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu. Rà soát và cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ hàng trăm công trình chưa thực sự cần thiết với tổng số vốn trên 10 nghìn tỷ đồng; đẩy mạnh áp dụng mô hình hợp tác công - tư (PPP) để huy động nguồn lực cũng như nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa tiêu cực.

5. Tăng cường công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với công tác PCTNLP; phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong PCTNLP; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác PCTNLP. HĐND tỉnh đã thực hiện 76 cuộc giám sát thường xuyên và đột xuất; giám sát chuyên đề thực hiện khoảng 10 chuyên đề/năm; tại 186/186 xã phường đã thành lập các Ban thanh tra nhân dân với 1.138 người, Ban giám sát đầu tư cộng đồng với  930 thành viên hoạt động tương đối tích cực, giúp hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản, nguồn vốn c