Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023

27/03/2017 10:00
Ngày 09/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Chỉ thị yêu cầu:

            Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh đối với hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chú trọng thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Cơ quan khối) cấp huyện.

Chỉ đạo Ban chấp hành các cấp trong tỉnh chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức đại hội. Báo cáo tổng kết cần đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức công đoàn, nêu rõ những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải nhận thức rõ thời cơ, thách thức, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về giai cấp công nhân, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; bám sát nội dung chỉ đạo của tỉnh về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; thực hiện tốt vai trò công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tăng cường chỉ đạo công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành công đoàn các cấp phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trưởng thành từ thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; có số lượng cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, phấn đấu tỷ lệ nữ đạt 30%; có sự gắn kết với các tổ chức chính trị- xã hội để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cơ quan khối. Quan tâm thực hiện chính sách đối với cán bộ lãnh đạo công đoàn chuyên trách các cấp không đủ điều kiện về thời gian để tái cử khóa mới.

Thời gian tiến hành đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện từ quý II/2017 đến hết quý IV/2017; Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XIII hoàn thành trong quý I/2018.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 1993666