Một số điểm mới trong Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2020

27/03/2017 10:00
Ngày 13/3/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. Nghị quyết là sự kế thừa, bổ sung và phát triển những quan điểm chỉ đạo quan trọng, trong đó có tư duy lý luận mới về khoa học và công nghệ.

            Sự kế thừa và phát triển trong quan điểm chỉ đạo

Kế thừa 5 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 05/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”, Nghị quyết 07 có những điểm mới, đột phá trong quan điểm chỉ đạo: (1) Khẳng định vị trí, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, “thực sự là quốc sách hàng đầu”; (2) “Ưu tiên mọi nguồn lực, tăng cường công tác xã hội hóa cho hoạt động khoa học và công nghệ”; (3) Xác định rõ vai trò của doanh nghiệp,“coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới và chuyển giao công nghệ, là nguồn cầu quan trọng nhất của thị trường khoa học và công nghệ. Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, định hướng và kết nối các doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ”; (4) Khẳng định tầm quan trọng của nhân lực và “tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ, đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao”; (5) Xác định phát triển, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ là chủ yếu, trong đó, “tập trung ưu tiên các lĩnh vực: dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại, công nghệ sinh học, quản lý nhà nước, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục và đào tạo”.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ bám sát xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Vận dụng và cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng vào tình hình thực tiễn, Quảng Ninh xác định rõ mục tiêu: “Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ theo xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; làm cho khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế tri thức, tăng năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp”.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt, cùng với xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, công nghệ được xem là công cụ chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng và bền vững, là bí quyết để mỗi quốc gia phát triển và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Thực tế này đặt ra yêu cầu bức thiết về đổi mới, phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam nói chung và mỗi địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Nghị quyết 07 đã đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm:

Thứ nhất, Công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền có vị trí tiên quyết, là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng hàng đầu (nghị quyết lần này xác định rõ phải đổi mới tư duy, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng và bổ sung thêm vai trò quản lý của chính quyền). Nghị quyết chỉ rõ: “phát triển khoa học và công nghệ là sự sống còn của tổ chức, cơ quan, đơn vị”; “Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ từ tỉnh đến cấp huyện, trong đó bí thư cấp ủy là trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ”; “người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải quan tâm sâu sát và chỉ đạo triển khai thực hiện lĩnh vực khoa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn”; “đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ”.

Thứ hai, Đề cao vai trò của công tác tuyên truyền. Nghị quyết 07 tách riêng công tác tuyên truyền thành nhiệm vụ và giải pháp thứ hai, nhằm nâng cao nhận thức và làm chuyển biến trong hành động, tách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ ba, quan tâm và xác định đúng mức vai trò, tầm quan trọng của công tác tự nghiên cứu và hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ. Theo đó, tỉnh quan tâm đầu tư hoạt động ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp; ưu tiên đầu tư đối với doanh nghiệp công nghệ cao tiêu hao ít nguyên nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Tiếp tục đào tạo, thu hút, chuyển giao nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số ngành, lĩnh vực trọng yếu như dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại, công nghệ sinh học, quản lý nhà nước, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục và đào tạo. Tập trung đầu tư nguồn lực, nhân lực và phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Thứ tư, xác định rõ mối liên kết giữa tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà nước; lấy doanh nghiệp là trung tâm, nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Thứ năm, tập trung ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; công tác nghiên cứu chiếm tỷ lệ phù hợp. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học và công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phù hợp với điều kiện đặc thù của ngành, địa phương, đơn vị. Quan tâm hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học xã hội và nhân văn. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn.

             Để Nghị quyết 07 sớm đi vào cuộc sống, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh đến năm 2020 thành công là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị là tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Kim Nhàn (Phòng Khoa giáo)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 732
Đã truy cập: 2548735