Quảng Ninh: Tích cực đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

15/03/2017 10:00
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW, ngày 22/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, tính đến đầu tháng 2/2017 việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành theo yêu cầu đề ra.

Ngay khi có Kế hoạch của Tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân. Đến ngày 28/12/2016, 21/21 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập; trong đó có một số địa phương quan tâm chỉ đạo sớm, như: Thị xã Đông Triều, thành phố Hạ Long, Uông Bí, Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh... Một số địa phương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết như: Huyện Ba Chẽ, Đầm Hà; thị xã Đông Triều, thành phố Móng Cái, Cẩm Phả; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Chương trình hành động của các đảng bộ được dự thảo nghiêm túc, lấy ý kiến rộng rãi trong đảng bộ, đảng viên thảo luận kỹ lưỡng trước khi ban hành.

 Để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 03/12/2016 “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”, đồng thời lựa chọn chủ đề năm 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” với 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 16/12/2016 “về việc thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 611/KH-UBND, ngày 25/01/2017 triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần chỉ đạo của Tỉnh, các địa phương, đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết và Quy định của Tỉnh trong toàn đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Ngay sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được tổ chức ngày 09/12/2016 của tỉnh đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch học tập và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo đến cơ sở triển khai kế hoạch theo đúng thời gian, yêu cầu của tỉnh. Có địa phương thành lập các tổ công tác do thường trực cấp ủy làm trưởng đoàn làm việc với các địa phương, đơn vị việc triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) như: Thị xã Quảng Yên. Vì vậy, công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

 Tính đến ngày 13/2/2017, 21/21 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành học tập, quán triệt tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị xã, thành phố; trên 95% cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, theo thành phần triệu tập. Nhiều địa phương đã tổ chức học tập trực tuyến đến cấp xã, phường, thị trấn như: Thành phố Móng Cái, huyện Tiên Yên, Cục Hải quan tỉnh,…. Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương, đơn vị đã triển khai học tập nghị quyết đúng kế hoạch, bước đầu định hướng đúng đắn các nội dung cơ bản của nghị quyết vào chương trình của cấp ủy. Các huyện Ba Chẽ, thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên,… là những địa phương hoàn thành việc quán triệt, học tập nghị quyết cho cán bộ chủ chốt cấp huyện sớm nhất của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả, triển khai ở địa phương, đơn vị. Đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh có mở thêm hội nghị trực tuyến với Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức tới cán bộ chủ chốt của đơn vị. Việc tổ chức học tập, các đảng bộ đã thực hiện đầy đủ nội dung trong nghị quyết và lồng ghép với các nội dung cụ thể của Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 03/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị mình; qua đó đã cụ thể hóa các nội dung trong quá trình thảo luận xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để phù hợp, sát với tình hình thực tiễn.

 Sau hội nghị cấp huyện, các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Đến đầu tháng 02/2017, 798/798 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc học tập Nghị quyết, đạt tỷ lệ 95% số cán bộ, đảng viên tham gia. Cùng với việc học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên của chi, đảng bộ cơ sở, các địa phương cũng rất quan tâm, chú trọng mở rộng công tác quán triệt, phổ biến Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ tại các cơ quan nhà nước; trưởng, phó các thôn, bản, khu phố không phải đảng viên. Về cơ bản, tại hội nghị học tập Nghị quyết cấp cơ sở, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp là báo cáo viên, như: Đảng bộ huyện Hải Hà, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo báo cáo viên trực tiếp là đồng chí Bí thư chi, đảng bộ cơ sở truyền đạt nghị quyết, trường hợp mời báo cáo viên cấp huyện phải xin ý kiến Thường trực Huyện ủy. Bên cạnh đó, tại một số, chi đảng bộ mời báo cáo viên cấp trên, như:Đảng bộ huyện Bình Liêu, các hội nghị quán triệt của các chi, đảng bộ cơ sở đều do các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đồng chí trong Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách đảng bộ trực tiếp là báo cáo viên quán triệt. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết được cấp ủy cơ sở tổ chức nghiêm túc, kết hợp giữa tự nghiên cứu với nghe phổ biến, giữa học tập quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, viết thu hoạch, đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị quyết. Các đồng chí báo cáo viên đã đầu tư thời gian, chuẩn bị nội dung bài giảng, chủ động đổi mới phương pháp truyền đạt, ứng dụng công nghệ thông tin, bổ sung các hình ảnh, tư liệu, dẫn chứng thực tiễn để minh họa giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững được những nội dung cơ bản trong Nghị quyết.

 Ngoài việc triển khai học tập trung, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu, chọn lọc những định hướng của Nghị quyết để vận dụng vào kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp với nhiệm vụ, chức trách được giao. Các địa phương, đơn vị bám sát chỉ đạo của cấp trên, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế đã có nhiều cách triển khai phù hợp, hiệu quả như: Tại một số đảng bộ mở các lớp tập trung theo địa bàn, theo từng khối phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các chi, đảng bộ như: Huyện Hải Hà, Tiên Yên, Bình Liêu,... Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị do đặc thù có nhiều cơ sở trực thuộc, nằm rải rác trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập theo khu vực, học trực tuyến; do đặc thù chuyên môn, nhiều đơn vị tổ chức học tập ngoài giờ, vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật). Đảng bộ thành phố Móng Cái, học tập Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến từ thành phố đến cơ sở; đối với một số chi bộ cơ sở không đủ điều kiện học tập bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức 02 lớp học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên của các đơn vị. Đối với thành phố Cẩm Phả, các đảng bộ có số lượng đảng viên đông, trên 500 đồng chí đã chủ động phối hợp với các đơn vị ngành than, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đảm bảo tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hội nghị.

 Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, sau đợt học tập Nghị quyết tất cả cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch, có cam kết (bằng văn bản) không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đối với đảng viên đã nghỉ hưu có thể nghiên cứu, học tập và thảo luận tại chi bộ; những đề xuất, hiến kế cho cấp ủy cấp trên được chi bộ báo cáo đảng ủy cấp trên trực tiếp và ghi các đề xuất đó trong nghị quyết chi bộ. Các cấp ủy đảng đã tích cực, chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện viết bài thu hoạch của cán bộ thuộc diện được phân cấp quản lý. Đến nay, về cơ bản cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc viết bài thu hoạch theo quy định, cụ thể: đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nộp bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2016; đến nay có 429/501 bài chiếm 86%. Bài thu hoạch của cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện (và tương đương) quản lý gửi về Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đạt trên 80%; nhiều đơn vị đạt 100% như: Thành ủy Uông Bí, Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh,…Bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên được quy định gửi về chi bộ nơi sinh hoạt, đến nay đã đạt 90%. Một số chi bộ có nhiều đồng chí đã nghỉ hưu do điều kiện tuổi cao, sức khỏe yếu được miễn nhưng vẫn tích cực, trách nhiệm viết bài với chất lượng tốt.  

 Nhìn chung, việc viết bài thu hoạch, bản cam kết sau học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thu, quản lý các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên ở các cấp ủy đảng được triển khai nghiêm túc, trách nhiệm. Các bài viết thu hoạch cơ bản bám sát nghị quyết, đảm bảo nội dung theo yêu cầu, có liên hệ thực tiễn, kế hoạch hành động cụ thể gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên. Sau khi được học tập, quán triệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần định hướng tư tưởng nhằm hạn chế những lệch lạc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới tích cực triển khai thực hiện một cách có sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống.

 Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong quần chúng nhân dân cũng được cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo các tầng lớp nhân dân đều được nghe, được biết và kỳ vọng vào kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và kế hoạch triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) còn được đặc biệt quan tâm, lồng ghép vào nội dung giảng dạy lý luận chính trị tại Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho giáo viên và học viên tham gia học tập.

 Kế thừa kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và bước đầu nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Từ nhận diện các biểu hiện suy thoái đến việc đề ra các giải pháp, chương trình, cam kết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả thể hiện rõ trong việc tổ chức học tập, xây dựng, thảo luận chương trình hành động, viết thu hoach, cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình. Các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết có sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc và chất lượng cao. Sau học tập, cán bộ, đảng viên đã viết thu hoạch, bản cam kết đầy đủ, kịp thời, phản ánh tinh thần, thái độ nghiêm túc của tập thể, cá nhân cán bộ đảng viên trong học tập, quán triệt Nghị quyết. Công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân được quan tâm, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đạt hiệu quả cao... Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao hơn nữa niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Phạm Văn Điệp, Trưởng phòng Lý luận chính trị- Lịch sử Đảng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 901
Đã truy cập: 2923432