Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

07/02/2017 17:00
          Nằm ở vị trí địa chiến lược quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, địa bàn trọng yếu về an ninh, quốc phòng và là cửa ngõ giao lưu giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, Quảng Ninh là địa bàn mà từ nhiều năm qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách thâm nhập để tiến hành các hoạt động chống phá, nhằm gây mất ổn định chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.  

         Mặc dù vậy, tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn (2010 – 2015) vẫn duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 9,2%/năm (cả nước là 5,82%). Quy mô kinh tế tiếp tục tăng, tình hình chính trị - xã hội của tỉnh luôn ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng.

         Tuy nhiên, sự phát triển của tỉnh chưa vững chắc và bị ảnh hưởng nhiều bởi những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và thế giới. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng; công tác giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội còn một số tồn tại, vướng mắc; ở một số địa phương xuất hiện các vụ kiện đông người, vượt cấp có tổ chức, một số đối tượng lợi dụng khiếu kiện để gây mất ổn định tình hình xã hội; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên gia tăng; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa có lúc, có nơi còn buông lỏng; các thế lực phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước thường xuyên tuyên truyền xuyên tạc, thu thập thông tin tình báo, lôi kéo cán bộ, lưu học sinh Việt Nam tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước... những yếu tố này là nguyên nhân chính dẫn đến

         Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém đó có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, tập trung ở một số điểm sau:

         Về nguyên nhân khách quan:(1) Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ngày càng chống phá Đảng, Nhà nước ta quyết liệt thông qua các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. (2) Trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các thế lực thù địch luôn ráo riết đẩy mạnh các họat động chống phá nhằm thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” bằng nhiều thủ đoạn như: lợi dụng các vấn đề về nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, về công tác cán bộ, khiếu kiện… chúng tích cực tuyên truyền, kích động nhân dân chống Đảng, Nhà nước, mưu đồ gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nội bộ ta; lợi dụng công tác quản lý yếu kém, chúng tăng cường phát tán vào trong nước hàng nghìn tài liệu, ấn phẩm có nội dung xấu, phản động tạo nên sự dao động về mặt tư tưởng trong một bộ phận nhân dân.(3) Sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, dịch vụ cung cấp thông tin trên internet dẫn tới việc khó có thể kiểm soát được nội dung thông tin mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, phát tán tài liệu nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

         Về nguyên nhân chủ quan:(1) Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhất là ở cơ sở trong công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, vẫn còn tư tưởng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch có lúc, có nơi chưa theo kịp tình hình. Chưa coi trọng thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”. (2) Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong nội bộ, dư luận xã hội, tư tưởng các tầng lớp nhân dân nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chưa kịp thời, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động, tấn công. (3) Công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong nắm tình hình, xử lý điểm nóng, phức tạp, nhạy cảm có lúc, có nơi chưa kịp thời; Chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, tập hợp, đoàn kết lực lượng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; Công tác đảm bảo chính trị nội bộ, an toàn thông tin và an ninh mạng còn nhiều sơ hở. (4) Công tác đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa thực sự quyết liệt, còn chung chung, nể nang. Hiện tượng cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình vẫn xảy ra.

          Trước những tồn tại, hạn chế trên, trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa sức mạnh của hệ thống chính trị làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như:

         Một là, phải xác định rõ trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng đảng, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn đề cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trước mắt cần thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Và hơn ai hết mỗi cán bộ, đảng viên phải là người thấm nhuần nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” để từ đó xây dựng kế hoạch, cam kết hành động đúng, sát với quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

         Hai là, tăng cường phối hợp giữa các địa phương, đơn vị, giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước về tư tưởng, văn hóa, nhất là trên báo chí; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tuyên truyền trong việc định hướng thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân. Chủ động nắm và dự báo tình hình về những yếu tố tác động liên quan đến nội bộ để xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để lan rộng trong địa bàn.

         Ba là, các cơ quan thông tin truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách cùng những thành tựu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước một cách thuyết phục để dân hiểu, để gia tăng lòng tin của nhân dân đối với Đảng theo phương châm lấy “Xây làm chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Kịp thời định hướng dư luận trước những vấn đề mới nảy sinh nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch, phản động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

         Bốn là, cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; thường xuyên coi trọng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng cơ bản, tài chính; xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ tham nhũng, tiêu cực, các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, không để lây lan, kéo dài trở thành “điểm nóng” để kẻ địch lợi dụng kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá; đấu tranh, kiên quyết xử lý tệ quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, làm lành mạnh hóa đời sống xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

         Năm là, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quy chế phát ngôn, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa, quản lý Internet... Kiểm soát chặt chẽ an ninh, an toàn thông tin, nhất là quản lý thông tin trên mạng, tích cực đấu tranh ngăn chặn việc phát tán, lưu hành các tài liệu phản động trong nội bộ và trong nhân dân; phòng ngừa ngăn chặn hoạt động lợi dụng báo chí, internet để kích động, chống đối, gây rối nội bộ.

         Sáu là, chủ động triển khai các các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện chệch hướng, các hoạt động chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, trong đại đoàn kết dân tộc; quản lý chặt chẽ số đối tượng cực đoan, cầm đầu, ngăn chặn sự móc nối, liên kết trong ngoài, tập hợp lực lượng, kích động biểu tình, bạo loạn gây rối, không để xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ trên địa bàn tỉnh.

Trần Quang Hoàng (Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghê, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 973
Đã truy cập: 2021421