Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

09/02/2017 17:00
Ngày 5/9/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp    

Chỉ thị yêu cầu:

Cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương: Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức; Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị của Thủ tướng là một công cụ pháp lý cần thiết và hữu hiệu để củng cố lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sao cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức thật sự liêm, chính, có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để làm tròn trách nhiệm trong hệ thống chính quyền hành động, kiến tạo và phục vụ. Chỉ thị của Thủ tướng đã nhấn mạnh vào những điểm cốt lõi nhất về năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức cần phải có, đáp ứng đòi hỏi chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Chỉ thị đòi hỏi trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị không chỉ là người đi đầu làm gương thực hiện mà còn đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của mình để có điều chỉnh phù hợp. Chỉ thị 26/CT-TTg thực sự là đòn bẩy, là tiêu chuẩn để củng cố, nâng cao kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, tiếp nối những kết quả đạt được trong thực hiện chủ đề năm 2016 “Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”, tỉnh đã xác định chủ đề công tác năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh để xây dựng chính quyền phục vụ, tỉnh văn minh, hiện đại; nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Về nội dung: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tỉnh tập trung chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; tăng cường các biện pháp giáo dục tuyên truyền về thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ đối với tổ chức và cá nhân; có biện pháp và cơ chế giám sát, kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, cơ chế “thưởng-phạt” kịp thời về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Trên cơ sở đó, tất cả các cơ quan, đơn vị phải xây dựng và thực hiện quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, đặc biệt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu cao nhất và cuối cùng của chính quyền là phục vụ nhân dân, nếu người dân chưa hài lòng với sự phục vụ có nghĩa là cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Hữu Kiên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1045
Đã truy cập: 2021493