Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

31/10/2013 00:00

 

Văn hóa là thành quả hàng ngàn năm lao động và sáng tạo, đấu tranh kiên cường trong dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để hun đúc tâm hồn, khí phách, bản lĩnh của văn hóa Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) ra đời đáp ứng yêu cầu, nghĩa vụ xây dựng và phát triển văn hóa của nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với phương hướng chiến lược cùng các nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa nước ta theo đúng cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Văn bản Tỉnh ủy


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 327
Đã truy cập: 2619137