HƯỚNG DẪN số 06 về Công tác thông tin đối ngoại năm 2013 ngày 6 tháng 5 năm 2013

23/05/2013 00:00

               Căn cứ Hướng dẫn số 76-HD/TTĐN, ngày 14/3/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Công tác thông tin đối ngoại năm 2013";

Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, chương trình công tác năm 2013 và dự báo tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế năm 2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Trong năm 2013, công tác thông tin đối ngoại cần quán triệt những mục đích, yêu cầu cụ thể như sau:

Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần kết luận số 16- KL/TW ngày 14-02-212 của Bộ chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, Quyết định số 1030- QĐ/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh“Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Tỉnh Quảng Ninh”, Quyết định 1239/2009/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Kế hoạch 878/KH-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về“Hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” nhằm hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ đối với Đảng và Nhà nước trong năm 2013, tăng cường tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên thế giới.

- Huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống thông tin, truyền thông, các lực lượng xã hội, với nòng cốt là các đơn vị chuyên trách công tác thông tin tuyên truyền góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội năm 2013.- Đóng góp hiệu quả vào việc tổ chức thành công các sự kiện lớn trong đời sống chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh và của đất nước trong năm 2013.

- Tăng cường đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt trong bối cảnh Quảng Ninh và cả nước đang tích cực cho các hoạt động đối ngoại sôi nổi và năng động.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

Các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2013 phải bám sát các sự kiện quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn và các hoạt động tuyên truyền trong năm, bao gồm:

- Nâng cao nhận thức của các ngành, địa phương, cơ quan báo chí về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực chỉ đạo, hiệu quả phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm làm cho cộng đồng quốc tế hiểu biết đầy đủ hơn nữa về những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới nói chung và về những thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm 2012, nêu bật những thành tựu của Quảng Ninh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung các hoạt động thông tin đối ngoại trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, con người Việt Nam trong đó có Quảng Ninh, tiềm năng phát triển và hợp tác của Việt Nam và của tỉnh ra các nước trong khu vực và trên thế giới, tập trung vào những dịp lễ và những sự kiện quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết, yêu mến, ủng hộ của cộng đồng quốc tế với sự nghiệp xây dựng và đổi mới của nước ta, tỉnh ta.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận số 16- KL/TW ngày 14-02-2012 của Bộ chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”. Tập trung tuyên truyền đối ngoại về một số vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2013; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2014 – 2016, tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh, nghiên cứu tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện Quy định về quản lý các hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống lại những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là trên các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí... Chủ động, kịp thời thông tin về những vấn đề trong tỉnh, trong nước và quốc tế được dư luận quan tâm.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

-  Chủ trì, chỉ đạo Sở Thông tin truyền thông phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các chỉ đạo, định hướng, công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin, báo chí theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW của Bộ chính trị về“ Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020”; Quyết định số 1030- QĐ/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Tỉnh Quảng Ninh”, Quyết định 1239/2009/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Kế hoạch 878/KH-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về“Hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Công văn số 1072 - CV/TU ngày 23/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 295-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị (khóa X).

 - Chỉ đạo công tác nắm bắt, dự báo tình hình liên quan đến thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn đề nhạy cảm phức tạp; tăng cường và đổi mới công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí theo đúng nguyên tắc của các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý thông tin đối ngoại.

2. Sở Ngoại vụ

- Kiện toàn bộ máy, cơ chế chỉ đạo hoạt động, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại từ Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh đến cơ sở theo chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin, báo chí theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW của Bộ chính trị về “ Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020”.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan đến triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020”, “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020”. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về công tác thông tin đối ngoại.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản, tài liệu liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại trong toàn tỉnh, trong nước và nước ngoài.

- Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thông tin đối ngoại trên phạm vi toàn tỉnh theo Quyết định 1239/2009/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 295-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị (khóa X) theo Công văn số 1072 - CV/TU ngày 23/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tham mưu, đề xuất các nội dung để lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, tham khảo và giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể về công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho các đoàn công tác của tỉnh đi công tác nước ngoài.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh

-Tích cực, chủ động triển khai chương trình công tác thông tin đối ngoại năm 2013 của từng ban, sở, ngành, địa phương, tập trung vào một số nội dung quan trọng sau đây:

- Triển khai “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013- 2020”. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án liên quan đến công tác thông tin đối ngoại đã được Trung ương và tỉnh phê duyệt.

- Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhằm quảng bá về Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng nhân các sự kiện lớn của tỉnh, đất nước, khu vực và quốc tế; các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, các năm chẵn, năm tròn, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trên thế giới trong năm 2013.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng nòng cốt làm công tác thông tin đối ngoại tại các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là những nội dung đối ngoại quan trọng liên quan đến một số vấn đề nhạy cảm, phức tạp như: Biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

- Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí quốc tế, các phóng viên nước ngoài, học giả, chuyên gia, trí thức, học sinh, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong việc thông tin về Việt Nam ra thế giới và thế giới vào Việt Nam.

- Phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ tiếp tục kiện toàn bộ máy, hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, địa phương, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh, chú trọng các thông tin mang tính định hướng về các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, mới nảy sinh

 4. Thường trực các cấp ủy Đảng trực thuộc tỉnh

- Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại ngành, địa phương, nhất là những vấn đề nhạy cảm phức tạp, tăng cường phối hợp và cung cấp kịp thời báo cáo các thông tin liên quan cho cấp có thẩm quyền theo đúng nguyên tắc công tác quản lý thông tin đối ngoại.

- Chỉ đạo các đơn vị thông tin, truyền thông trực thuộc tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng  các hoạt động thông tin đối ngoại và hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch.

- Đa dạng hóa lực lượng, hình thức thông tin ở các cấp, các ngành; xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, chiến dịch quảng bá hình ảnh của địa phương; chú trọng xây dựng thương hiệu điển hình của các giá trị văn hóa, nghệ thuật, du lịch Việt Nam....

- Chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình thông tin, tuyên truyền đối ngoại của địa phương, tỉnh và của cả nước nói chung. Tùy theo từng điều kiện cụ thể, chú trọng xây dựng bộ phận chuyên trách công tác thông tin đối ngoại của địa phương.

5. Các cơ quan báo chí, truyền thông:

- Chủ động chuẩn bị kế hoạch các hoạt động thông tin đối ngoại cho từng thời gian cụ thể trong năm 2013, chú trọng những sự kiện chính trị lớn trong nước, khu vực và quốc tế, các vấn đề quan trọng, nhạy cảm được dư luận quốc tế quan tâm như: biên giới, lãnh thổ, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

- Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài thông qua các hình thức, phương tiện khác nhau, đặc biệt là Internet. Chú trọng nghiên cứu, đầu tư, tăng cường sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại, hướng tới nhiều đối tượng;

- Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả các thông tin, sản phẩm phục vụ cho mục đích tuyên truyền đối ngoại, chú trọng tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể,

- Đặc biệt chú trọng phối hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội. Hạn chế việc đăng tải quá nhiều các thông tin tiêu cực trên báo chí.

- Tăng cường tham gia các hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội.

- Tiếp tục mở rộng hợp tác, trao đổi với báo chí nước ngoài, tranh thủ tiếng nói của bạn bè quốc tế, các hãng thông tấn. báo chí nước ngoài nhằm tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại.

 

                                                                           K/T TRƯỞNG BAN

                                                                    PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                (Đã ký)

 

 

 

                                                                              Phạm Hồng Cẩm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 825
Đã truy cập: 2741487