HƯỚNG DẪN số 05 ngày 15 tháng 4 năm 2013

22/04/2013 00:00

tuyên truyền Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 11/3/2013 của Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”

           Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 10/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 11/3/2013 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo him xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 47-KH/TU của Tỉnh ủy.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội; tính tin phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết 21-NQ/TW, các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 47-KH/TU. Qua đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong tng ngành, từng lĩnh vực, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

3. Công tác tuyên truyền phải được triển khai sâu rộng, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức ở tất cả các đảng bộ trực thuộc tỉnh; huy động và phối hợp được các lực lượng tham gia, bám sát tinh thần Nghị quyết và Kế hoạch. Các hoạt động chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cần thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền làm rõ ý nghĩa, nêu bật và giải thích cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn những quan điểm và mục tiêu nêu trong Nghị quyết Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; mục đích, yêu cầu; các nội dung nêu trong Kế hoạch số 47-KH/TU của Tỉnh ủy về việc “Triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020".

2. Quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Nhấn mạnh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị- xã hội và phát trin kinh tế - xã hội.

3. Tuyên truyền những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình triển khai chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trong thời gian qua.

4. Tuyên truyền để hiểu rõ hơn việc mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loi hình bảo hiểm xã hi, bảo hiểm y tế.

5. Tuyên truyền, cung cấp những thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ đối với người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

6. Thường xuyên tuyên truyền gương người tốt- việc tốt, biểu dương các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đoàn thể, các cơ quan bảo hiểm có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Kịp thời phát hiện, nghiêm khắc phê phán, lên án các hành vi, biểu hiện vi phạm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác triển khai thực hiện; thu thập thêm những sáng kiến, các giải pháp hữu hiệu của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 47-KH/TU, đưa vào nội dung sinh hoạt tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh trong năm 2013.

- Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời có những giải pháp tuyên truyền, góp phần ổn định tư tưởng trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức các hoạt động tuyên truyền triển khai thực hiện về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Chuẩn bị nội dung, cử báo cáo viên trực tiếp báo cáo về kết quả hoạt động và chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW và Kế hoạch số 47-KH/TU. Ưu tiên mở chuyên trang, chuyên mục một cách thoả đáng để tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới trong việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW.

- Có chính sách khuyến khích, động viên phóng viên, biên tập viên có tin, bài phát hiện, đấu tranh với những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong việc triển khai, thực hiện chính sách bảo hiểm.

 

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, có trách nhiệm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm; đẩy động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền Thanh- Truyền hình huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 47-KH/TU đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các cơ quan báo chí của địa phương, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, phóng viên, tuyên truyền viên cung cấp các thông tin, phổ biến pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân.                              

                                             K/T TRƯỞNG BAN

                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN

 

                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                   Phạm Hồng Cẩm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 610
Đã truy cập: 3022991