Công văn số 259 -CV/TG ngày 22 tháng 4 năm 2013

23/04/2013 00:00

V/v đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 51-KH/TU của Tỉnh uỷ

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 6/4/2013 của Tỉnh uỷ v/v triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng bộ các huyện, thị, thành uỷ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Quảng Ninh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 51-KH/TU của Tỉnh uỷ “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về 6 nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị 19-CT/TW, 03 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã nêu trong kế hoạch số 51-KH/TU.

2. Ban Tuyên giáo Đảng bộ các huyện, thị, thành uỷ chủ động đề xuất, bổ sung nội dung về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề trong chương trình phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, chiến lược của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả.

3. Sở Thông tin - Truyền thông cung cấp thông tin, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn và các cơ quan hợp tác truyền thông với tỉnh bố trí hợp lý thời luợng tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW và Kế hoạch số 51-KH/TU của Tỉnh uỷ.

4. Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Quảng Ninh bố trí hợp lý nội dung tuyên truyền trong các chuyên trang, chuyên mục; thường xuyên đưa tin bài, phóng sự; chủ động tuyên truyền, phản ánh kịp thời những chuyển biến tại các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 51-KH/TU của Tỉnh uỷ; chú trọng việc giới thiệu và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tích cực phổ biến, ứng dụng kiến thức khoa học trong lao động, sản xuất cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện cho lao động nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và ổn định cuộc sống.

        Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các sở, ngành, các cơ quan tuyên truyền báo chí có kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả các hoạt động của đơn vị về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua phòng Khoa giáo) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Trung ương.

                          K/T TRƯỞNG BAN 

                        PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

                          (Đã ký)

 

                                                                              Phạm Hồng Cẩm

                                                  


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 612
Đã truy cập: 3022993