Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

21/12/2011 00:00
Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW ngày 17/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch số 18 - KH/TU, ngày 12 tháng 12 năm 2011 về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện như sau:

 

I- MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Kết luận được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khoá XI) thông qua, trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm thống nhất về ý chí, hành động; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.
 - Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, quan điểm, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời biết vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận của Hội nghị Trung ương 3 vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đó của các cơ quan chức năng Nhà nước, các tổ chức đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
2.Yêu cầu
- Cấp uỷ các cấp, các ngành chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; thực hiện nhanh gọn; kết hợp nghe giới thiệu, luận giả trên hội trường với tự đọc, tự học là chính.
- Cán bộ, đảng viên cần tích cực nghiên cứu, chủ động học tập để nắm vững những nội dung cơ bản của Kết luận, đặc biệt, những nội dung có liên quan đến lĩnh vực mình công tác, đến bản thân, từ đó tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.
II. NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Nội dung học tập, quán triệt
Nội dung cần học tập, quán triệt là những nội dung cơ bản của các văn kiện được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3, bao gồm:
- Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2006-2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015 và năm 2012, với 2 chuyên đề:
         Chuyên đề 1: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và năm 2011
Chuyên đề 2: Quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và năm 2012.
- Quy định về những điều đảng viên không được làm
- Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng)
Kết hợp học tập, quán triệt với thảo luận Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.
2. Tài liệu phục vụ học tập, quán triệt
- Kết luận do Hội nghị Trung ương 3 đã thông qua.
- Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm: Tài liệu nghiên cứu Kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); Tài liệu học tập Kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở).
- Bản dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.
III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT
1. Tỉnh uỷ tổ chức lớp học cho cán bộ chủ chốt và truyền trực tuyến đến các đảng bộ trực thuộc tỉnh
- Thành phần:Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Tỉnh uỷ viên (các đồng chí Tỉnh uỷ viên là Bí thư đảng uỷ công an, quân sự, Bí thư các huyện, thị, thành uỷ dự và chỉ đạo tại đơn vị); Giám đốc, phó Giám đốc các sở; Trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Than Quảng Ninh và Đảng uỷ cơ quan Dân chính Đảng tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên (là đảng viên) các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng uỷ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Giám đốc, phó Giám đốc, trưởng, phó khoa, phòng trường chính trị Nguyễn Văn Cừ.
- Thời gian: 01 ngày (23/12/2011).
- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư, phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra trình bày.
2. Các đảng bộ trực thuộc tỉnh
2.1. Lớp cho cán bộ chủ chốt ở cấp huyện
a. Các đảng bộ trực thuộc tỉnh có đường truyền trực tuyến: Thường trực cấp uỷ triệu tập và tổ chức cho cán bộ chủ chốt của đảng bộ dự học tập qua trực tuyến ở tại địa phương theo chương trình lớp học của tỉnh.
- Thành phần: Thường trực cấp uỷ; Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện; Bí thư, phó Bí thư chi, đảng bộ cơ sở; Lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Báo cáo viên cấp huyện, trí thức tiêu biểu của đảng bộ; Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn. Tuỳ điều kiện, các đảng bộ có thể triệu tập đại biểu là đại tá quân đội nghỉ hưu trên địa bàn về dự học tập.
- Thời gian: 01 ngày, cùng thời gian lớp học cấp tỉnh.
b. Đối với các đảng bộ trực thuộc tỉnh chưa có đường truyền trực tuyến
Các lớp cho cán bộ cấp huyện do Thường trực cấp uỷ quyết định và tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu.
- Thành phần: Như thành phần dự học tập trực tuyến ở địa phương.
- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/12/2011.
Báo cáo viên: Là các đồng chí Bí thư, phó Bí thư đảng bộ trực thuộc tỉnh
hoặc mời báo cáo viên cấp tỉnh đã được nghiên cứu kỹ Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI do tỉnh tổ chức.
2.2. Các lớp học ở cấp cơ sở (do chi, đảng bộ cơ sở tổ chức)
- Thành phần: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị.
- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15/01/2012.
- Báo cáo viên: Bí thư chi, đảng bộ cơ sở, hoặc mời báo cáo viên cấp trên.
Các chi, đảng bộ đã có đường truyền trực tuyến, nếu đủ điều kiện cơ sở vật chất, báo cáo cấp uỷ cấp trên có thể triệu tập cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị, quán triệt, học tập Kết luận qua đường truyền trực tiếp tại cơ sở.
2.3. Phổ biến và tổ chức học tập trong nhân dân
- Các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ tài liệu học tập để phổ biến cho nhân dân dưới nhiều hình thức, thông qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư...
3. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đến cơ sở căn cứ kế hoạch chung của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học tập, quán triệt Kết luận cho đoàn viên, hội viên trong tổ chức và cán bộ đã nghỉ hưu trên địa bàn với những hình thức phù hợp.
-         Thời gian học tập: Hoàn thành trước ngày 15/01/2012.
-         Báo cáo viên: Mời báo cáo viên cấp tỉnh hoặc báo cáo viên cấp trên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trước khi tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Kết luận này và quyết định của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tài chính - ngân sách năm 2012; chú trọng việc rà soát các chương trình kinh tế - xã hội đang triển khai thực hiện để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; đưa ra thảo luận tại lớp học tập.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về nội dung, chương trình học tập, quán triệt, triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); chuẩn bị tài liệu học tập cho các lớp học theo đúng kế hoạch.
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung liên quan đến chức năng của mình trong Kết luận và trình bày tại lớp học do Tỉnh ủy tổ chức.
4. Văn phòng Tỉnh ủy dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); chuẩn bị cơ sở vật chất, triệu tập lớp học do Tỉnh ủy tổ chức.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giúp cấp ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận trong toàn Đảng bộ; tổng hợp báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương theo quy định.
 (Yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả đợt học tập về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 20/01/2012).

             
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
                             ( đã ký)
 
 
 
 
Đỗ Thị Hoàng

Tỉnh uỷ Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 851
Đã truy cập: 2923382