Xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

27/08/2014 10:00
 Phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang trong 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự nhân dân, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Đại tướng, GS, TS. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

1- Công an nhân dân Việt Nam là công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Trong các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng công an nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử 69 năm Công an nhân dân Việt Nam khẳng định, sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Từ đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy giữ vững bản chất giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Tổ chức triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, bảo đảm xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, cùng với công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ được coi trọng đặc biệt. Từ tổ chức bộ máy ban đầu với chức năng, nhiệm vụ còn sơ khai, nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức bộ máy công an nhân dân đã từng bước được xây dựng, củng cố, kiện toàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Được rèn luyện trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tôi luyện trong công tác, chiến đấu, lực lượng công an nhân dân đã lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc. Trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, trên 14.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường; trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm diễn ra đầy cam go, quyết liệt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân 69 năm qua đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

2- Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong những năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, xây dựng lực lượng công an nhân dân phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương đối với công tác công an và công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân là nhân tố quyết định để lực lượng công an nhân dân trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, thông qua việc cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ hai, xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn bó mật thiết với nhân dân. Xuất phát từ quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là sự nghiệp của toàn dân, nhân dân có vai trò quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng. Vì vậy, phải dựa vào nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh to lớn của nhân dân trong việc giúp đỡ, kiểm tra, giám sát để xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, xây dựng lực lượng công an nhân dân phải đồng bộ, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó xây dựng Đảng là then chốt. Xuất phát từ đặc điểm, tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân bao gồm nhiều lĩnh vực, có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau và phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa phương.

Thứ tư, xây dựng lực lượng công an nhân dân phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu chính trị trong từng thời kỳ, không chỉ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt, mà còn phải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lâu dài.Phải thấy rõ tính chất gay go, quyết liệt, phức tạp, lâu dài của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự để chủ động hoạch định chiến lược xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trước mắt cũng như lâu dài.

Thứ năm, sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, đơn vị công an là điều kiện tiên quyết để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực tế cho thấy, ở đâu và khi nào, tổ chức đảng, đơn vị đoàn kết, thống nhất, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác được phát huy, cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật, quy chế, quy trình công tác, thì ở đó, tổ chức đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ sáu, xây dựng lực lượng công an nhân dân phải gắn liền với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong việc thi hành và thượng tôn pháp luật để pháp luật được chấp hành nghiêm minh, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3- Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn chi phối quan hệ giữa các nước, song cạnh tranh và đấu tranh cũng diễn ra phức tạp, quyết liệt; xung đột sắc tộc và tôn giáo cùng với sự gia tăng khủng bố quốc tế, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan diễn ra gay gắt. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cộng sản, xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự thời gian tới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân cần phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang 69 năm qua, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp phải thống nhất nhận thức: Xây dựng Công an nhân dân đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; công tác tổ chức, cán bộ là khâu đột phá; gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng. Lực lượng công an nhân dân phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng, gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, hành động theo “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại, vu khống, bôi nhọ của các thế lực thù địch hòng “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng công an nhân dân nói riêng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thực sự là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế công tác, quy trình làm việc, cơ chế phối hợp, phân công, phân cấp rõ ràng, rành mạch giữa lực lượng công an các cấp; kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo trong chỉ huy, chỉ đạo. Bố trí lực lượng quán xuyến đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực và mục tiêu trọng điểm, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và đầu tư toàn diện cho công an cấp cơ sở đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, có chế độ, chính sách phù hợp đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức tự quản của quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và các tri thức cần thiết khác.

Bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất - kỹ thuật, huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động nghiên cứu, sản xuất thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp với tính chất công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xử lý trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kế hoạch số 122/KH-BCA, ngày 10-5-2013, của Bộ Công an. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và toàn diện hơn, lồng ghép với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng công an nhân dân./.

Trần Đại QuangĐại tướng, GS, TS. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 328
Đã truy cập: 2350282