Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1-8-1930 / 1-8-2014) Truyền thống vẻ vang, trách nhiệm to lớn

01/08/2014 08:00
Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác tư tưởng là hoạt động quan trọng hàng đầu của mình. Thực hiện lời dạy của Bác: “Đối với kháng chiến và kiến quốc, lý luận là quan trọng. Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm, lý luận làm cho quần chúng giác ngộ, bày cho quần chúng tổ chức, động viên quần chúng để đấu tranh cho đúng… Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát triển được tài năng và lực lượng vô cùng tận của mình”.

Thành tựu lý luận, bước phát triển vượt bậc trong tư duy của Đảng ta chính là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và xác định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Lịch sử 84 năm lãnh đạo cách mạng ViệtNam, do coi trọng nghiên cứu lý luận gắn chặt với tổng kết thực tiễn nên trước mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn mới của cuộc cách mạng, Đảng ta luôn có cương lĩnh và đường lối đúng đắn.

84 năm qua, thông qua các hoạt động đầy trách nhiệm của tất cả các "binh chủng" của công tác tư tưởng: Từ hoạt động nghiên cứu giáo dục lý luận đến tuyên truyền cổ động, từ báo chí xuất bản đến văn hóa, văn nghệ, Đảng ta đã đưa nhân tố tự giác đến quần chúng, thổi bùng lên các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác sáng tạo của quần chúng. Với sự tham gia chủ động, tự giác, sáng tạo của triệu triệu quần chúng mà cách mạng Việt Nam trong 84 năm qua đã vượt qua muôn trùng gian khổ, hy sinh, tạo nên những thắng lợi vĩ đại, những kỳ tích có ý nghĩa lịch sử thời đại của dân tộc ta:

Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Thắng lợi vĩ đại của các cuộc kháng chiến oanh liệt đánh thắng những thế lực xâm lược hung bạo để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, cùng những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tạo nên quốc lực mạnh hơn hẳn trước đây, đưa vị thế và uy tín quốc tế của nước ta lên tầm cao mới, tạo điều kiện, tiền đề đưa nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới.

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta rất coi trọng công tác tư tưởng và chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng. Quý III năm 1930, Hội nghị Trung ương lâm thời họp thông qua cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức do đồng chí Trần Phú đứng đầu. Trung ương quyết định thành lập Ban Tuyên truyền cổ động do Tổng Bí thư phụ trách.

Lịch sử 84 năm qua đã ghi nhận bước trưởng thành vượt bậc và những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng và kiện toàn hệ thống cơ quan tham mưu về tư tưởng trong cấp ủy các cấp, các ngành.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng, từ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lý luận, đội ngũ cán bộ tuyên truyền, báo cáo viên, đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí xuất bản, đội ngũ văn nghệ sĩ luôn kiên định vững vàng trước mọi tình huống phức tạp, luôn có mặt ở những mũi nhọn của sự nghiệp cách mạng, chủ động, tận tụy, sáng tạo, tiến hành có hiệu quả các hoạt động tư tưởng văn hóa. 84 năm qua, theo số liệu ban đầu, lịch sử ngành tư tưởng văn hóa đã tôn vinh hơn 2000 cán bộ tư tưởng chuyên trách đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành công tác tư tưởng bao nhiêu thì càng thấy hết trách nhiệm rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang của công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Đại hội XI đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ mới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đã cụ thể phương hướng chung thành 5 nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2015 phải thực hiện thắng lợi, đó là:

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học-công nghệ và kinh tế tri thức. Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục xây dựng nền văn hóa văn nghệ tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai.

3. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế.

4. Tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

5. Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng. Xây dựng Đảng thực sự trong sạch và vững mạnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đảng viên, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta chỉ còn hai năm để thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ lịch sử của nhiệm kỳ khóa XI, do đó hơn lúc nào hết đội ngũ cán bộ tư tưởng chuyên trách cần nắm vững phương hướng công tác tư tưởng toàn khóa và tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả những nội dung chủ yếu sau:

Một là, thực hiện nghiêm túc phương châm: Toàn Đảng làm công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng là bộ phận quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vì thế mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phải nêu cao trách nhiệm chủ động làm công tác tư tưởng. Mọi cán bộ, đảng viên không chỉ thường xuyên có trách nhiệm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến quần chúng mà vấn đề cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác tư tưởng đó chính là mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều phải rèn luyện, tu dưỡng để thực sự là tấm gương sáng về lối sống, đạo đức sống và năng lực sống.

Hai là, duy trì có nền nếp các chế độ giao ban tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu dư luận xã hội để có thể nắm bắt kịp thời các khuynh hướng, tâm trạng tư tưởng của các giai cấp, tầng lớp, các địa phương, các ngành và của cán bộ đảng viên. Chỉ trên cơ sở này, các cấp, các ngành mới có những chủ trương, giải pháp đúng để phát huy nhân tố tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuynh hướng tiêu cực. Bí thư cấp ủy phải nâng cao khả năng dự báo và năng lực chỉ đạo xử lý các tình huống tư tưởng.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo hướng chuẩn bị tốt tài liệu, bồi dưỡng tốt cho giảng viên, gắn chặt việc học tập quán triệt với sinh hoạt phê bình, tự phê bình và xây dựng chương trình hành động có nội dung, định mức cụ thể có phân công người phụ trách và thời hạn hoàn thành. Trước mắt, công tác tư tưởng phải hướng vào việc giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thành luật, nghị định, cơ chế, chính sách.

Bốn là, thực hiện tốt phương châm công tác tư tưởng hướng mạnh về cơ sở. Cần làm tốt những nội dung sau: Tăng cường thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, thực hiện định kỳ cán bộ lãnh đạo các cấp xuống cơ sở trực tiếp lắng nghe ý kiến của quần chúng, đối thoại với quần chúng, trả lời được những vấn đề bức xúc mà quần chúng đặt ra; kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả các ban tuyên giáo và các thiết chế tư tưởng-văn hóa ở cơ sở.

Năm là, nâng cao chất lượng phối hợp đồng bộ hoạt động của tất cả các lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của các "binh chủng" tư tưởng phục vụ thắng lợi từng nhiệm vụ chính trị. Phương hướng đổi mới này đòi hỏi khi thực hiện bất cứ nhiệm vụ chính trị nào phải phối hợp chương trình hoạt động của tất cả các binh chủng từ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, đến báo cáo viên, tuyên truyền viên, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ.

Sáu là, kiện toàn bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Tiến hành quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ tư tưởng-văn hóa từ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến chuyên gia từng lĩnh vực, từng "binh chủng" tư tưởng theo hướng vừa thực hiện quy hoạch đào tạo dài hạn, vừa mở các lớp bồi dưỡng theo chức danh, theo định kỳ thời gian, theo chuyên đề. Phấn đấu từ nay đến năm 2015 cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu hụt về số lượng và đảm bảo mọi cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng đều được qua đào tạo cơ bản hoặc đào tạo bổ sung hoàn thiện.

PGS, TS ĐÀO DUY QUÁT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 466
Đã truy cập: 2417433