"Làm cho công tác tư tưởng trở thành một khoa học và nghệ thuật"

20/05/2014 17:00
 Theo đồng chí Đào Duy Tùng, vừa là “một khoa học” và vừa là “một nghệ thuật”, nên trong từng điều kiện cụ thể, từng địa bàn cụ thể, công tác tư tưởng phải được vận dụng một cách sâu sát, linh hoạt, sáng tạo nhằm "đem đến cho quần chúng tri thức cách mạng và tình cảm cách mạng", giúp cho quần chúng hiểu được bản chất sự việc và hành động phù hợp, mới đem lại hiệu quả cao.


Đồng chí Đào Duy Tùng (ảnh: Dangcongsan.vn)
Đồng chí Đào Duy Tùng (ảnh: Dangcongsan.vn)


Trong những năm tháng được phân công phụ trách công tác tuyên huấn, đồng chí đã dành công sức cho việc nghiên cứu lý luận đường lối, quan điểm của Đảng, tổng kết thực tiễn công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị và đấu tranh sắc bén, có hiệu quả chống lại các quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng… Ở vào những thời khắc khó khăn, thử thách của đất nước, nhất là khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đồng chí Đào Duy Tùng đã đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp của nhân dân. Từ đó, chắt lọc những giọt tinh túy, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là việc hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí Hà Đăng đã viết, “dẫu sao công tác bao trùm nhất, xuyên suốt nhất cuộc đời Anh vẫn là công tác tư tưởng- lý luận”, vì vậy, cùng với thời gian, những tác phẩm, bài nói, bài viết có giá trị tổng kết sâu sắc về lĩnh vực kinh tế - xã hội, về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là những trăn trở, tâm huyết của đồng chí trên lĩnh vực công tác tư tưởng vẫn luôn là những chỉ dẫn quý báu, có ý nghĩa thời sự và thiết thực đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng.

 

1. Công tác tư tưởng "đem đến cho quần chúng tri thức cách mạng và tình cảm cách mạng"

 

Trên tinh thần quán triệt sâu sắc nguyên lý của học thuyết Mác- Lênin: "Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại" (1), trong các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta bao giờ cũng đặt công tác tư tưởng lên hàng đầu; luôn coi đó là một bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Và để làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình, theo đồng chí Đào Duy Tùng, công tác tư tưởng "phải tổ chức một cách chủ động, khoa học việc đưa tư tưởng Mác- Lênin vào ý thức con người, làm cho công tác tư tưởng trở thành một khoa học và nghệ thuật".

 

 Là “một khoa học”- công tác tư tưởng của Đảng có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, phát triển một cách sáng tạo và làm phong phú lý luận học thuyết Mác- Lênin trên tinh thần "không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người XHCN cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống" (2). Tổng kết thực tiễn kinh nghiệm cách mạng Việt Nam, giáo dục lý luận chính trị và truyền thống cách mạng; truyền bá sâu rộng hệ tư tưởng Mác- Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tuyên truyền, cổ động, thông tin, giải thích cho quần chúng về sự kiện, chủ trương, đường lối, chính sách, để từ đó giúp quần chúng nhận thức rõ quy luật phát triển của xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ động viên quần chúng tự giác hành động cách mạng.

 

Cùng đó, việc nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thực tiễn nhằm cổ vũ hành động của quần chúng, biến nhận thức tư tưởng thành niềm tin, hành động cách mạng cụ thể thành phong trào quần chúng rộng rãi đến nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; công tác văn hóa, văn nghệ; đấu tranh tư tưởng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch trái với quan điểm, đường lối của Đảng… đã góp phần quan trọng xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

 

Là “một nghệ thuật”- các “binh chủng” của công tác tư tưởng phải bám sát thực tiễn, phải thông qua các hoạt động của mình trang bị lý luận cách mạng tiên tiến cho quần chúng, làm cho quần chúng thấm nhuần lý luận ấy, biến nó thành lý tưởng và niềm tin, thành sự giác ngộ sâu sắc và hành động cách mạng để nhân nguồn sức mạnh nội lực thành một lực lượng vật chất vô địch, một động lực lớn lao, biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực cách mạng. Vì vậy, người làm công tác tư tưởng phải luôn chủ động, sáng tạo và chỉ có sáng tạo dưới sự hướng dẫn của thế giới quan và phương pháp luận khoa học của học thuyết Mác- Lênin mới gạt bỏ được những trở ngại, không đi chệch hướng trong quá trình công tác.

 

Tuy nhiên, theo đồng chí Đào Duy Tùng, trong công tác tư tưởng, việc "coi nhẹ tình cảm cách mạng, coi nhẹ việc giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng cho những chiến sĩ cách mạng là sai lầm. Nhưng khuếch đại tác dụng của tình cảm, coi nhiệt tình là tất cả thì cũng không đúng" (3)  và "Hiện nay, chúng ta lại phải đấu tranh khắc phục khuynh hướng coi nhẹ việc giáo dục phẩm chất, buông lỏng việc đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong xã hội"(4). Cảnh báo và chỉ dẫn của đồng chí vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự trong bối cảnh hiện nay, khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đang được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các nguyên tắc của công tác tư tưởng, như tính Đảng (biểu hiện tập trung của tính giai cấp, luôn luôn xuất phát từ thế giới quan Mác- Lênin, từ quan điểm của Đảng), tính khoa học (một nguyên tắc rất cơ bản, đòi hỏi phải thấu triệt quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm biện chứng), gắn với thực tiễn cuộc sống (sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận và thực tiễn) là một chỉnh thể hoàn chỉnh, không thể tách rời, luôn có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau; có tác động và bổ sung lẫn nhau. Song theo đồng chí Đào Duy Tùng, vừa là “một khoa học” và vừa là “một nghệ thuật”, nên trong từng điều kiện cụ thể, từng địa bàn cụ thể, công tác tư tưởng phải được vận dụng một cách sâu sát, linh hoạt, sáng tạo nhằm "đem đến cho quần chúng tri thức cách mạng và tình cảm cách mạng", giúp cho quần chúng hiểu được bản chất sự việc và hành động phù hợp, mới đem lại hiệu quả cao.

 

2. Công tác tư tưởng phải bám sát thực tiễn và chủ động tác chiến

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong hơn 80 năm qua, nhân dân Việt Nam đã làm nên những chiến công có ý nghĩa lịch sử trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhất là thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Cùng với sự thay đổi của tình hình quốc tế vfa trong nước, quần chúng nhân dân đã có những thay đổi về sự giác ngộ chính trị, trình độ văn hóa, về tâm lý, tình cảm, nhu cầu vật chất và tinh thần… nói như đồng chí Đào Duy Tùng, thì “trong những biến đổi đó, có nhiều mặt đi lên, nhưng cũng có mặt, có bộ phận đi xuống” (5), cho nên người làm công tác tư tưởng phải “đi sâu vào từng giới, từng lứa tuổi, từng địa bàn, từng dân tộc, từng tôn giáo,v.v..để tìm ra con đường hình thành của các hình thái ý thức xã hội. Trên cơ sở đó, chủ động dự kiến trước những diễn biến tư tưởng trong từng thời điểm cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng” (6).

 

Theo đó, người làm công tác tư tưởng ở trong bất kỳ thời điểm nào cũng phải thường xuyên xem xét, đánh giá đúng tình hình tư tưởng xã hội và trên cơ sở đó, các “binh chủng” của ngành tư tưởng phải tiến hành nghiên cứu lý luận, tiến hành tuyên truyền, giáo dục, thông tin, cổ động… để góp phần tạo nên sự nhất trí ngày càng cao về chính trị và tư tưởng trong nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Theo đồng chí Đào Duy Tùng, công tác tư tưởng phải:

 

Một là, phải kết hợp giáo dục lý luận Mác- Lênin với quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, và nhất là phải kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Gắn lý luận với thực tiễn, đảm bảo cho tư tưởng của học thuyết Mác- Lênin ăn sâu trong đời sống chính trị và tinh thần của toàn xã hội.

 

Soi rọi vào tình hình hiện nay, trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thì công tác tư tưởng, một mặt, nắm chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH, về Đảng cầm quyền, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam,…; mặt khác, nghiên cứu lý luận Mác- Lênin, tổng kết thực tiễn, bổ sung và làm phong phú lý luận học thuyết Mác- Lênin.

 

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa là công tác tư tưởng phải trực tiếp tham gia dự báo, phát hiện và giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề bức xúc nảy sinh trong đời sống nhân dân. Vì rằng, nói như đồng chí Đào Duy Tùng thì “bất cứ một vấn đề nào từ chủ trương, chính sách đến một biện pháp kinh tế đề ra đều tác động đến lợi ích thiết thực của hàng chục triệu con người, nên mọi người rất quan tâm. Quan tâm từng chủ trương, chính sách, biện pháp, quan tâm đến việc chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, đến bộ máy tổ chức, đến từng con người cán bộ… Đó là những vấn đề chính trị cụ thể, nhưng lại rất cơ bản. Cho nên phải rất coi trọng phản ứng của nhân dân… Phải suy nghĩ, cân nhắc khi quyết định một chủ trương, chính sách, khi tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện một biện pháp, khi tiến hành công tác tư tưởng” (7).

 

Với ý nghĩa đó, công tác tư tưởng phải luôn gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng; phải đi sâu vào từng đối tượng, nắm bắt tình hình và kịp thời giải đáp những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nên tất yếu công tác tư tưởng phải lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị làm mục đích hoạt động của mình. Tiến hành công tác tư tưởng phải tránh rơi vào khuynh hướng "làm công tác tư tưởng vì tư tưởng", thoát ly nhiệm vụ chính trị, không phục vụ nhiệm vụ chính trị, đúng như kết luận của đồng chí: “Lấy gì để đánh giá kết quả và chất lượng công tác tư tưởng, nếu như không lấy nhiệm vụ chính trị làm cơ sở, làm thước đo cơ bản. Công tác tư tưởng không phải lúc nào cũng diễn ra thuận chiều, không có đấu tranh giữa những quan điểm đúng và sai. Chính đường lối và nhiệm vụ chính trị là căn cứ để phân biệt đâu là quan điểm đúng, đâu là quan điểm sai, hoặc mơ hồ. Vì những lẽ đó, đòi hỏi chúng ta trong quá trình tiến hành công tác tư tưởng phải luôn luôn xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, gắn chặt và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và coi đó là mục tiêu hàng đầu của công tác tư tưởng. Đi chệch phương châm này, công tác tư tưởng không thể đạt hiệu quả cao, thậm chí khó tránh khỏi khuyết điểm, sai lầm" (8).

 

Hai là, gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Gắn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị với giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

Sự kết hợp giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức là một yêu cầu tất yếu khách quan và nói như đồng chí Đào Duy Tùng, đó “là một quy luật trong công tác xây dựng Đảng ta. Đó cũng là một nhân tố then chốt để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị” (9). Muốn thực hiện tốt những tư tưởng, thì cần có những con người vận dụng một lực lượng thực tiễn, “tức là phải có tổ chức, phải thông qua công tác tổ chức. Không chú trọng công tác tổ chức, kết hợp biện pháp tư tưởng với biện pháp tổ chức thì tất yếu không thể giữ vững được vai trò cầm quyền”. Quán triệt sâu sắc phương pháp luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khi xem xét thành công hay thất bại của một việc làm cụ thể nào, “không thể tìm nguyên nhân trong công tác tư tưởng, quy hết cho tư tưởng, mà phải xem xét nó trong các quan hệ lẫn nhau giữa nhân tố chủ quan và điều kiện khách quan, nguyên nhân về công tác tư tưởng và nguyên nhân về công tác tổ chức”.

 

Theo đó, các bộ phận của công tác tư tưởng phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; uốn nắn những tư tưởng sai trái, lệch lạc trong quá trình thực hiện. Công tác tổ chức phải làm tốt vấn đề cán bộ, công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực để hoàn thành trọng trách được giao phó, trong đó chú trọng lựa chọn cán bộ phù hợp với công việc. Phải chú ý làm tốt việc kiện toàn cấp ủy, “đảm bảo cho cơ quan lãnh đạo ở các cấp cho đến cơ sở thực sự là người đại biểu cho đường lối, quan điểm của Đảng, đững vững trên lập trường của Đảng để tiến hành việc này”.

 

Cùng đó, việc giáo dục lý luận Mác- Lênin, kết hợp việc giáo dục tư tưởng học thuyết Mác- Lênin trong học tập và thực thực tiễn công tác, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là yêu cầu quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng thấm nhuần tư tưởng cách mạng và khoa học tiên tiến của thời đại. Cùng với học thuyết Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, song các thế lực thù địch đang tìm mọi thủ đoạn hòng xuyên tạc, phủ nhận từng luận điểm trong học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đi tới xoá bỏ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu nhằm khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

 

Thông qua hoạt động thực tiễn, công tác tư tưởng phải kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục đạo đức cách mạng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, để mỗi người có thể tự phân tích, mổ xẻ và phê phán “tư tưởng phi vô sản”, tự đề kháng trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình. Cấp ủy Đảng các cấp phải trực tiếp và thường xuyên chăm lo, tiến hành tự phê bình và phê bình, kịp thời biểu dương ưu điểm, nêu gương người tốt, việc tốt đi đôi với phê phán thói hư, tật xấu, lên án cái ác, những hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội… Thực hiện nguyên tắc vừa “xây” vừa “chống”, trong “chống” có “xây”, kết hợp giữa “xây” và “chống”, nhằm kịp thời phát hiện những giá trị mới, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào cách mạng của quần chúng, cổ vũ, động viên quần chúng hăng hái thi đua yêu nước.

 

Ba là, kết hợp công tác tư tưởng trong Đảng với công tác tư tưởng ngoài Đảng; kết hợp bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng với nghiêm túc phê phán những biểu hiện sai lầm, chệch hướng.

 

Mục đích cuối cùng của công tác tư tưởng theo đồng chí Đào Duy Tùng là “bồi dưỡng, xây dựng những tư tưởng, những tình cảm tốt đẹp, những hiểu biết khoa học cho cán bộ, đảng viên cũng như cho nhân dân lao động để họ dùng vũ khí tư tưởng đó tham gia vào việc cải tạo xã hội, cải tạo tự nhiên và rèn luyện bản thân, xây dựng con người mới” (10). Song tư tưởng của con người không thuần nhất, cho nên việc xây dựng tư tưởng mới, đưa hệ tư tưởng học thuyết Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào sâu trong đời sống chính trị và tinh thần của toàn xã hội cần phải được tiến hành đồng bộ bằng nhiều hình thức, biện pháp của các “binh chủng” trên mặt trận tư tưởng cả trong Đảng và ngoài xã hội.

Thông qua các các hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, các bộ phận của công tác tư tưởng có nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, phê phán những biểu hiện mơ hồ, chệch hướng về lý tưởng cách mạng, về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, về vai trò của Đảng cầm quyền, về dân chủ, nhân quyền…

 

Như vậy là, trong bất cứ thời điểm nào và trên lĩnh vực công tác nào, công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, báo chí, nắm bắt dư luận xã hội…đều phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống để  luôn chủ động tác chiến, luôn đi trước một bước, không sa vào “chủ nghĩa giáo điều” và “chủ nghĩa kinh nghiệm” và phải gắn bó mật thiết với nhân dân.

 

Hơn 80 năm qua, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, đã bám sát thực tiễn, gắn với thực tiễn cách mạng, gắn với cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân trong cải tạo tự nhiên và cải tạo xã hội. Những thành tựu mà nhân dân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đều có sự góp sức của công tác tư tưởng. Nói như đồng chí Đào Duy Tùng, thì nguyên tắc công tác tư tưởng gắn với thực tiễn cuộc sống, xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống đã luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng và thực hiện.

Vì vậy, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi Việt Nam đang đổi mới và hội nhập quốc tế, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng càng phải thấm nhuần những chỉ dẫn của đồng chí Đào Duy Tùng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là: “Mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng phải xuất phát từ yêu cầu của đời sống. Công tác tư tưởng phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, phải gắn với nhiệm vụ chính trị, có nghĩa là phải gắn với cuộc sống. Bởi vì, đường lối chính trị, nhiệm vụ chính trị  không có gì khác là những giải pháp cụ thể do Đảng đề ra nhằm giải quyết những nhiệm vụ của cách mạng”(11).

 

Theo đó, xuất phát từ đòi hỏi khách quan của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới, phải đổi mới công tác tư tưởng- đó là một vấn đề mang tính chiến lược, vừa đáp ứng ứng nhu cầu phát triển trước mắt, vừa định hướng cho sự phát triển lâu dài, trên tinh thần quán triệt thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu sau:

 

Thứ nhất, tổng kết một cách khoa học, toàn diện lý luận - thực tiễn của gần 30 năm đổi mới, để có cơ sở khoa học và lý luận cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn mới. Chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Thứ hai, đổi mới việc nghiên cứu, tiến hành điều tra dư luận xã hội, nhận diện đúng diễn biến tình hình tâm tư, tình cảm, tâm trạng và tư tưởng xã hội. Đưa ra những dự báo đúng đắn về diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, sự biến đổi tâm trạng của xã hội và có những giải pháp và phương thức tiến hành công tác tư tưởng một cách hợp lý, hiệu quả.

 

Thứ ba, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; khắc phục sự thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, kiên quyết, chủ động, kịp thời phê phán những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây mất lòng tin của nhân dân, của cán bộ, đảng viên vào lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vào CNXH và con đường đi lên CNXH của nhân dân ta.

 

Thứ tư, tăng cường thông tin chính thức, nhiều chiều và các hoạt động đối thoại, tương tác, trực tuyến phong phú, đa đạng và hấp dẫn. Coi trọng vai trò giám sát, phản biện xã hội của các phương tiện truyền thông đại chúng, các tổ chức xã hội. Đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

 

Thứ năm, kiện toàn các cơ quan, tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng. Có chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, chất lượng cao, chuyên nghiệp, tinh nhuệ, bao gồm những cán bộ vững vàng về tư tưởng, chính trị; có tài, có đức và yêu nghề; hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với nhân dân./.

 

TS. Văn Thị Thanh Mai


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 686
Đã truy cập: 2839812