Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 84 năm, quyết tâm xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng với vai trò của một Đảng duy nhất cầm quyền, đáp ứng sự trông đợi, mong mỏi thiết tha của nhân dân

06/02/2014 15:00
Cách đây 84 năm, ngày 03/02/1930, Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị tư tưởng và tổ chức là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại.

 Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ kể từ khi Tổ quốc ta bị đế quốc xâm lược. Như Bác Hồ đã từng nói: “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”. Trải qua chặng đường lịch sử 84 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi to lớn, ghi những mốc son chói lọi, không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Với những thắng lợi to lớn đó, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Từ quá trình lịch sử 84 năm, Đảng ta rút ra những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá. Trước hết, phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai, phải phát huy thật tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, nòng cốt là liên minh vững chắc giai cấp cônsg nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Thứ ba, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước cách mạng thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thứ tư, nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Thứ năm, về công tác xây dựng Đảng, bài học vô cùng quý giá Ddarng ta rust ra là phải thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, không ngừng nâng cao tầm tư tưởng và trí tuệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phải thực hiện tốt phương châm nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không đa nguyên, đa đảng. Quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, tập trung dân chủ và các nguyên tắc khác, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh, chính trị, phẩm chất trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đảng phải tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đảng phải đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nhất là phương thức lãnh đạo Nhà nước, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tự hào về những truyền thống vinh quang của Đảng, chúng ta cũng tự hào về Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã trải qua 84 năm hoạt động lãnh đạo cách mạng vô cùng phong phú. Từ một chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập cuối tháng 2/1930 với 05 đảng viên, trải qua quá trình lịch sử đến nay đã có trên 84.000 đảng viên sinh hoạt tại 5.080 chi bộ, 787 tổ chức cơ sở đảng. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh Quảng Ninh đều có những đóng góp xứng đáng, góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của Đảng.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; đưa tỉnh Quảng Ninh có bước phát triển vượt bậc, vừa làm tròn sứ mệnh bảo vệ vững chắc phên dậu vùng Đông Bắc thân yêu của Tổ quốc, vừa phát triển kinh tế - xã hội; vừa từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao so với cả nước; ngày càng thực sự trở thành một địa bàn động lực, cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN, là điểm đến hấp dẫn của du khách và các nhà đầu tư.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng có sự đổi mới và tiến bộ; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững chắc. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những công lao to lớn cùng những truyền thống cách mạng vinh quang của Đảng ta nói chung, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã tạo được tình cảm, niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân đối với Đảng, được nhân dân gọi hai tiếng gần gũi, thân thương là “Đảng ta”. Đặc biệt, ngày 28/12/2013, Quốc hội khóa XIII – cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã thông qua bản Hiếp pháp, trong đó tiếp tục trân trọng ghi vào Điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Càng tự hào về Đảng bao nhiêu, chúng ta càng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm to lớn với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc bấy nhiêu. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần phải có quyết tâm chính trị cao nhất trong việc tự xây dựng, tự chỉnh đốn Đảng. Trong năm 2014, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực chủ đề“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phát huy thật tốt những ưu điểm, đồng thời quyết tâm khắc phục cho được những mặt hạn chế, yếu kém đã chỉ rõ trong quá trình kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Tập trung “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” theo chủ đề công tác năm 2014 Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đã xác định. Xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, xứng đáng với vai trò của một đảng duy nhất cầm quyền và đáp ứng sự trông đợi, mong mỏi thiết tha của nhân dân./.

Phòng Thông tin Công tác Tuyên giáo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 696
Đã truy cập: 2548699