Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền

02/11/2012 14:00

Ngày 20 tháng 5 năm 1924, trong bức thư gửi cho đồng chí Pê-tơ-rốp, Tổng thư ký Đông phương bộ, Bác Hồ đã viết:

 

“...Các dân tộc Phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” (1). Như vậy là câu nói đó, Bác Hồ của chúng ta đã nói 88 năm trước. Bác viết bằng tiếng Pháp, bản chụp còn lưu tại Viện Hồ Chí Minh.

 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đánh giá cao tác dụng của sự nêu gương. Trong sự nghiệp trồng người, trong rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên, Bác luôn luôn nhắc nhở đến vai trò của sự gương mẫu.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhân dân ta sẵn có truyền thống tốt đẹp là lao động cần cù, sinh hoạt giản dị, lại có tinh thần yêu nước nồng nàn. Chúng ta cần phát huy truyền thống và tinh thần ấy. Cán bộ phải ra sức tuyên truyền, giải thích và làm gương mẫu...” (2).

 

Có thể nói, nhiều lần, rất nhiều lần, Bác Hồ đã nhắc nhở chúng ta về sự gương mẫu.

 

Họp Hội đồng Chính phủ, Bác nói: “Muốn đẩy mạnh Cách mạng xã hội chủ nghĩa, ta phải đoàn kết, làm gương mẫu về mặt đức tài...” (3).

 

Họp Quốc hội, Bác nói: “Để xứng đáng với vinh dự to lớn là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của nhân dân, các đại biểu Quốc hội và cán bộ chính quyền cần phải: thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và gương mẫu về mọi mặt” (4).

 

Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ của Đảng, Bác nói: “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” (5).

 

Năm 1947, về thăm Thanh Hóa, Bác Hồ nói: “Tỉnh Thanh Hóa muốn trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Một tỉnh kiểu mẫu, một nước kiểu mẫu thì thế giới biết nước ta là một nước đáng được độc lập, thống nhất, dân tộc tự do, kháng chiến thắng lợi.

 

Tôi kêu gọi đồng bào trong tỉnh xắn tay áo làm đi, lần sau về đây, tôi sẽ thấy mỗi người là một người kiểu mẫu” (6).

 

Đọc các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta thấy Bác thường hay dùng hai từ: Gương mẫu và Kiểu mẫu. Gương mẫu và kiểu mẫu cũng là những tấm gương mẫu mực, tốt đẹp để mọi người noi theo. Và theo Bác Hồ thì ai cũng phải cố gắng làm gương mẫu. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi làng, mỗi cơ quan, mỗi tỉnh... đều phải phấn đấu trở thành gương mẫu. Và gương mẫu phải từ việc nhỏ đến việc lớn. Gương mẫu trong tư tưởng, trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong cách ứng xử v.v...

 

Đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên các đoàn thể thì không những tự mình phải gương mẫu thực hiện đúng Điều lệ Đảng, nghị quyết của các đoàn thể, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, mà còn phải vận động, giáo dục cho gia đình mình, con cái mình cũng phải trở thành gương mẫu.

 

Phải giáo dục mọi người bằng chính tấm gương sống của mình trước đã, sau đó mới giáo dục bằng lời nói. Nói đến sự gương mẫu là nói đến trách nhiệm, nói đến sự hy sinh. Như Bác Hồ đã nói: “Đảng không bắt buộc ai vào Đảng cả. Vào thì có nhiệm vụ, có trách nhiệm của đảng viên, nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào” (7).

 

Bác Hồ cũng thường nói với chúng ta, muốn làm cách mạng trước hết phải cách mạng tấm lòng, muốn cải tạo xã hội trước hết phải cải tạo bản thân mình trước đã. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, phải nêu tấm gương sáng cho nhân dân noi theo, “đảng viên đi trước làng nước theo sau”.

 

Trong việc nêu gương, Bác Hồ luôn luôn nhấn mạnh đến việc nêu gương về đạo đức, lối sống, vì Bác cho rằng, đạo đức là cái gốc của một con người. Một người dù tài giỏi đến đâu mà không có đạo đức thì cũng không thể lãnh đạo được nhân dân.

 

Bác cũng đặc biệt nói đến sự nêu gương của những cán bộ lãnh đạo. Nhân dân chỉ quý mến, tin cậy ở những người có đạo đức cách mạng, chứ không phải vì mình là lãnh đạo mà người ta phải yêu quý. Muốn lãnh đạo nhân dân trước hết phải lãnh đạo chính mình, lãnh đạo gia đình mình, tu thân, tề gia rồi mới trị quốc được. Cán bộ càng cao càng cần phải gương mẫu, vì sự gương mẫu của cấp cao sẽ là tấm gương cho cán bộ lãnh đạo cấp dưới.

-----------

 

1) Hồ Chí Minh toàn tập - t.1, tr.263 NXB CTQG Hà Nội 2002

2) Hồ Chí Minh toàn tâp - t.7, tr.264            

3) Về xây dựng con người mới - NXB CTQG Hà Nội 1995

4) Hồ Chí Minh toàn tập - t.8, tr.746         

5) Hồ Chí Minh toàn tập - t.5, tr.552            

6) Hồ Chí Minh toàn tập - t.5, tr.63

7) Hồ Chí Minh toàn tập - t.12, tr.222

HCM toan tap


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 703
Đã truy cập: 3023084