Tổ chức bộ máy

19/03/2019

  - Lãnh đạo Ban

     Trưởng ban: Vi Ngọc Bích  

 

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33123
     - Email:
vingocbich@quangninh.gov.vn,

                  vingocbichmttq@gmail.com


 

 

 

 


    Phó Trưởng ban Thường trực: Trương Công Ngàn

 

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 - Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 - Điện thoại cơ quan: 080.33195

 - Email: truongcongngan@quangninh.gov.vn,

              tcn.quangninh@gmail.com

 

 

 

 

 

 


     Phó Trưởng ban: Phạm Thùy Dương   

 

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Văn hóa
     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33231

     - Email:phamthuyduong@quangninh.gov.vn,

                 phthuyduonghalongbay@gmail.com
                 


      

 

 

 
 

 

 

  - Phòng Thông tin - Tổng hợp 

 

 

    Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan Anh

   - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục chính trị
   - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   - Điện thoại cơ quan: 080.33198
   - Email: nguyenthilananhbtg@quangninh.gov.vn

 Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, các đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các mặt công tác thuộc lĩnh vực tổng hợp, thông tin đối ngoại.

- Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc, công tác nhân quyền. Là bộ phận giúp việc thường trực Ban Chỉ đạo Công tác yhông tin đối ngoại tỉnh.

- Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của cơ quan và của Ban Tuyên giáo cấp ủy trực thuộc tỉnh. Là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan và của ngành Tuyên giáo tỉnh.

- Tham mưu các nội dung về công tác cán bộ: công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm, thôi việc…; thẩm định, trao đổi ý kiến công tác bổ nhiệm cán bộ Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc tỉnh theo quy định; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cơ quan. Tham mưu nhận xét, đánh giá đối với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các Ban cán sự, đảng đoàn, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác, báo cáo theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm; thông báo kết luận, giấy mời các cuộc họp, hội nghị giao ban; báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất; các quy định, quy chế và các văn bản giải quyết công việc đột xuất của lãnh đạo Ban.

- Là đầu mối giúp lãnh đạo Ban xử lý công việc hàng ngày. Phối hợp với các phòng chuẩn bị tài liệu, văn bản phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo Ban, các hội nghị do Ban chủ trì, các hội nghị phối hợp với các đơn vị liên quan và các hội nghị do cấp ủy chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với các phòng trong việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trong hệ thống ngành tuyên giáo của tỉnh.

- Thực hiện công tác nội vụ, hành chính, phục vụ cơ quan và lãnh đạo Ban; các hội nghị, các hoạt động tập thể của cơ quan; phối hợp đón tiếp các đoàn làm việc, các đoàn khách của Ban; bố trí phương tiện, trang thiết bị phục vụ theo yêu cầu công tác. Đề xuất, cụ thể hoá cơ chế, chính sách, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định.

- Chịu trách nhiệm quản lý Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban. Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan; thực hiện chế độ bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan và công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

- Tham mưu các nội dung giúp Trưởng Ban và Phó Ban phụ trách tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng: Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh; Ban Chỉ đạo Thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2 (2016-2020); Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh…

 1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Phối hợp hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

- Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

 1. Thẩm định, thẩm tra

Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan dự thảo hoặc thẩm định nội dung các đề án, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, chương trình hành động, báo cáo và các văn bản khác của Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành có liên quan đến công tác thông tin đối ngoại trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành.

 1. Phối hợp

- Theo dõi, đề xuất và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân, Cục chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

- Phối hợp với các phòng, các tổ chức đoàn thể cơ quan trong việc xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, cơ quan văn hóa. Giúp lãnh đạo Ban trong giữ mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Trung ương, với các Ban của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành…

 

- Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản

     

   Trưởng phòng: Trần Quang Hoàng

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xã hội và nhân văn    

   - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp   

   - Điện thoại cơ quan: 080.33230   

   - Email: tranquanghoang.btgtu@quangninh.gov.vn

 

 

Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, các đề án của Trung ương, của Tỉnh uỷ và các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về các mặt công tác, các cuộc thi thuộc lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản.

- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về các mặt công tác thuộc lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản. Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh.

- Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Ban trình Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh, các cơ quan thông tin, tuyên truyền, hội nhà báo ở địa phương; các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Quảng Ninh đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết chủ trì hoặc phối hợp tham mưu kiểm tra về mặt quan điểm chính trị tư tưởng các tác phẩm báo chí, xuất bản thuộc lĩnh vực và phạm vi phụ trách.

- Tổ chức hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, hội nghị thông tin báo chí hằng tuần (hoặc đột xuất), tổng hợp tin tức báo chí hàng ngày, tuần; cung cấp thông tin báo chí Trung ương và địa phương phục vụ lãnh đạo Ban và Thường trực Tỉnh ủy.

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên hằng tháng. Theo dõi hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trung ương và cấp tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các đảng bộ trực thuộc tỉnh theo quy định.

- Tham mưu nội dung hoạt động của Ban Biên tập bản tin Sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy. Tiếp nhận tin bài từ Ban Biên tập, các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, đội ngũ cộng tác viên phục vụ biên tập, xuất bản bản tin Sinh hoạt bộ theo quy định. Hướng dẫn việc sử dụng bản tin Sinh hoạt chi bộ tại các các địa phương, đơn vị.

- Tham gia với chính quyền trong việc vận dụng, thể chế hóa các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản.

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản.

- Chủ trì tham mưu, thẩm định các bài phát biểu, bài viết của Thường trực Tỉnh ủy.

- Tham mưu các nội dung giúp Trưởng ban và Phó ban phụ trách tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo, hội đồng thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng: Ban Chỉ đạo triển khai Đề án thành lập Trung tâm truyền thông tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Chỉ đạo Bản tin Sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 24/9/2018, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố tỉnh giai đoạn 2018-2021; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch hại trên cây trồng, vật nuôi tỉnh...

 1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Chủ trì hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản.

- Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản.

- Phối hợp và giúp Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị cấp huyện, Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, các ban, sở, ngành liên quan bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, báo chí, thông tin thời sự.

 1. Thẩm định, thẩm tra

- Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan dự thảo hoặc thẩm định nội dung các đề án, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, chương trình hành động, báo cáo và các văn bản khác của Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành có liên quan đến công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành.

- Thẩm định, góp ý xây dựng các nội dung khẩu hiệu, maket, băng zôn, khẩu hiệu, panô, biểu trưng, biểu tượng… tuyên truyền, cổ động trực quan và phục vụ các hoạt động tuyên truyền, cổ động thường xuyên và đột xuất. Phát hiện xử lý và chấn chỉnh các sai phạm về tuyên truyền, cổ động trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thẩm định các nội dung về công tác tuyên truyền liên quan đến các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước và của tỉnh.

 1. Phối hợp

- Phối hợp đề xuất cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý đối với đội ngũ nhà báo, phóng viên; quản lý hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản.

- Theo dõi, đề xuất và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Cục chính trị Quân khu 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- Theo dõi, đánh giá hoạt động của các cơ quan tuyên truyền, báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh: Hội Nhà báo tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Công ty TNHH 1TV In Quảng Ninh, Bưu điện tỉnh và các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, các cơ quan hợp tác truyền thông với tỉnh Quảng Ninh; hoạt động của Ban Tuyên giáo cấp xã.

 - Phòng Khoa giáo

   

 

     Trưởng phòng: Phạm Văn Điệp

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33102
     - Email: phamvandiep@quangninh.gov.vn

 

 

 

Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, các đề án của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về các mặt công tác thuộc lĩnh vực khoa giáo và các vấn đề xã hội khác.

- Định hướng về nội dung bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên. Phối hợp tham mưu chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tham mưu triển khai thực hiện công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương.

- Nghiên cứu theo dõi, nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thuộc lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia với chính quyền trong việc vận dụng, thể chế hóa các quy định của cấp trên về các lĩnh vực liên quan đến công tác khoa giáo và các vấn đề xã hội khác.

- Theo dõi, nắm tình hình và đề xuất ý kiến về việc bố trí cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong khối khoa giáo của tỉnh. Phối hợp đề xuất cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các tài năng trẻ ở địa phương.

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, đề án của Đảng về lĩnh vực khoa giáo và các vấn đề xã hội khác.

- Tham mưu các nội dung giúp Trưởng ban và Phó ban phụ trách tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo, hội đồng thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng: Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh; Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh; Ban Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh; Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh...

 1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Phối hợp hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo và các vấn đề xã hội khác.

- Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh và các vấn đề xã hội khác.

- Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác khoa giáo cho Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các Đảng bộ cơ sở; các sở, ngành khối khoa giáo.

 1. Thẩm định, thẩm tra

Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo của tỉnh dự thảo hoặc thẩm định nội dung các đề án, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, chương trình hành động, báo cáo và các văn bản khác của Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành có liên quan đến công tác khoa giáo và các vấn đề xã hội khác trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành.

 1. Phối hợp

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan và các ngành khối khoa giáo xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác khoa giáo hằng năm và trong nhiệm kỳ.

- Theo dõi, đề xuất và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Đảng ủy Than Quảng Ninh; các sở, ngành, đoàn thể về công tác khoa giáo và các vấn đề xã hội khác.

- Theo dõi, đánh giá hoạt động của các sở, ngành khối khoa giáo: Sở Giáo dục và đào tạo; Khoa học và công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Tài nguyên và môi trường; Giao thông; Văn hóa và thể thao (lĩnh vực thể dục thể thao, gia đình và trẻ em); Hội Khuyến học tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể khác có nội dung liên quan đến các vấn đề xã hội (Sở Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh…).

 

- Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng 

       

 

    Trưởng phòng: Đoàn Hải Đăng   

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử Đảng, Cử nhân Quản lý kinh tế
     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33196     

     - Email: doanhaidang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, các đề án của Trung ương, của Tỉnh uỷ và các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về các mặt công tác thuộc lĩnh vực lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

- Tổng hợp, sưu tầm và tổ chức biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.

- Chủ trì tham mưu chỉ đạo nội dung giáo dục và đánh giá kết quả giảng dạy, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục lịch sử truyền thống trong hệ thống giáo dục, trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tổ chức chính trị - xã hội và Trung tâm Chính trị cấp huyện trong tỉnh.

- Tham gia với chính quyền trong việc vận dụng, thể chế hóa các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về lĩnh vực lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

- Tham mưu các nội dung giúp Phó ban phụ trách tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo, hội đồng thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Ban Chỉ đạo Quy chế chế dân chủ cơ sở tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật tỉnh...

 1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Chủ trì hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng.

- Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực lý luận chính trị và lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn sưu tầm biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng cho đội ngũ giảng viên Trung tâm Chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các Đảng bộ cơ sở.

 1. Thẩm định, thẩm tra

- Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan dự thảo hoặc thẩm định nội dung các đề án, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, chương trình hành động, báo cáo và các văn bản khác của Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành có liên quan đến công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành.

- Thẩm định các công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của các đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trước khi in ấn, phát hành.

 1. Phối hợp

Theo dõi và đánh giá hoạt động của Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

   - Phòng Văn hóa và dư luận xã hội

 

      

 

   Trưởng phòng: Vũ Văn Khương   

     - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học
     - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
     - Điện thoại cơ quan: 080.33217
     - Email: vuvankhuong.btgtu@quangninh.gov.vn

 

Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, các đề án của Trung ương, của Tỉnh uủyvà các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các mặt công tác thuộc lĩnh vực văn hóa và dư luận xã hội.

- Là bộ phận giúp việc cho thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch của tỉnh (BCĐ 35 tỉnh); chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các quy chế, kế hoạch, báo cáo, sơ kết, tổng kết và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ động theo dõi, báo cáo các vấn đề liên quan đến vấn đề phức tạp, nhạy cảm nổi lên trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo Ban phương hướng, biện pháp giải quyết.

- Trực tiếp quản lý và điều hành các trang facebook, fanpage phục vụ tuyên truyền, định hướng thông tin và phản bác trên mạng xã hội.

- Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Ban trình Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng của các cơ quan văn hóa - văn nghệ, hoạt động đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật thuộc phạm vi phụ trách.

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội; theo dõi, dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh có thể xảy ra, kịp thời báo cáo với lãnh đạo Ban để kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chủ trì tham mưu và triển khai thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội; tổng hợp báo cáo dư luận xã hội hằng ngày, tuần, tháng, quý, năm.

- Tham gia với chính quyền trong việc vận dụng, thể chế hóa các quy định của cấp trên về các lĩnh vực liên quan đến công tác văn hóa văn nghệ và dư luận xã hội.

- Tham gia dự tiếp công dân theo định kỳ của UBND tỉnh; chủ trì tham mưu giải quyết đơn thư, kiến nghị của các tổ chức, công dân có liên quan.

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về lĩnh vực văn hóa văn nghệ, dư luận xã hội.

- Tham mưu các nội dung giúp Trưởng ban và Phó ban phụ trách tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo, hội đồng thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng: Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch của tỉnh; Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Hội đồng tiếp công dân tỉnh...

 1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Phối hợp hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng về lĩnh vực văn hóa văn nghệ và dư luận xã hội.

- Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và các văn bản triển khai cho Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh về công tác văn hoá, văn nghệ và dư luận xã hội.

- Xây dựng, theo dõi và đánh giá hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội. Chủ động đề xuất cơ chế, chính sách để tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch của tỉnh. Tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

- Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác văn hóa, văn nghệ và dư luận xã hội cho Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các Đảng bộ cơ sở; các cơ quan văn hóa.

 1. Thẩm định, thẩm tra

- Thẩm định, góp ý xây dựng kịch bản nghệ thuật, phim, các khẩu hiệu, maket, băng zôn, pano, biểu tượng, tác phẩm nghệ thuật… và tham gia các hội đồng thẩm định liên quan đến lĩnh vực văn hóa.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan dự thảo hoặc thẩm định nội dung các đề án, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, chương trình hành động, báo cáo và các văn bản khác của Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành có liên quan đến công tác văn hoá, văn nghệ, dư luận xã hội trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành.

 1. Phối hợp

- Phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nắm tình hình tư tưởng nNân dân.

- Theo dõi, đề xuất và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Theo dõi, đánh giá hoạt động của các sở, ngành: Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các lĩnh vực có liên quan đến văn hóa và con người.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 511
Đã truy cập: 2138610