Chức năng, nhiệm vụ

19/03/2019

 1- Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Tỉnh ủy.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực tuyên giáo trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tô chức thực hiện; sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh.

c) Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng HôồChí Minh trong hệ thống giáo dục, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng.

d) Nghiên cửu, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điếm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản... thuộc phạm vi phụ trách.

đ) Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân cấp.

e) Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác Tuyên giáo.

g) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

h) Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác Tuyên giáo.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lĩnh vực Tuyên giáo.

b) Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ cho ban tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

c) Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đảng bộ xã, phường, thị trấn.     '                                                                                               

2.3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

1.4. Phối hợp

a) Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sỹ của tỉnh; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

b) Với các cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân; cung cấp thông tin cho báo chí và xã hội về các nội dung liên quan đến các vi phạm của những tập thể, cá nhân đang hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh và đề xuất xử lý sai phạm; phản hồi thông tin hoặc yêu cầu điều chỉnh thông tin trong trường họp báo chí thông tin sai sự thật hoặc chưa đúng chủ trương.

c) Với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan trong khối tuyên giáo trực thuộc Tỉnh ủy.

d) Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài của tỉnh.

đ) Với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực Tuyên giáo.

e) Với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao

a) Giúp Thường trực Tỉnh ủy hằng ngày nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... phản ánh về tỉnh Quảng Ninh và tham mưu hướng xử lý, giải quyết kịp thời.

b) Là cơ quan Thường trực một số ban chỉ đạo của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực Tuyên giáo.

c) Xây dựng kế hoạch, nội dung và tham mưu cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

3. Tổ chức, bộ máy

a) Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm: Trưởng Ban và không quá 02 Phó trưởng Ban (không bao gồm Phó trưởng Ban kiêm nhiệm).

b) Các đơn vị trực thuộc

  • Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản;
  • Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng;
  • Phòng Văn hoá và dư luận xã hội;
  • Phòng Khoa giáo;
  • Phòng Thông tin - Tổng hợp.                                                                                        

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1501
Đã truy cập: 3078678