Trang chủ Trung ương, Tỉnh ủy
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị "về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
02/06/2017 00: 00:00
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị "về việc tiếp tục thực...
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 03/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh "về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017"
25/01/2017 00: 00:00
Ngày 2501/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/BTG triển khai thực hiện Nghị...
Quy định về việc thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh
16/12/2016 00: 00:00
Ngày 16/12/2016, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về việc thực hiện văn hóa công sở...
QUYẾT ĐỊNH về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
16/05/2016 00: 00:00
Quyết định 215-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo...
KẾ HOẠCH số 30-KH/TU ngày 16/5/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
16/05/2016 00: 00:00
KẾ HOẠCH số 30-KH/TU ngày 16/5/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên...
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
05/02/2016 00: 00:00
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn...
Công văn số 101-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
14/01/2016 00: 00:00
Công văn số 101-CV/TU ngày 14/01/20016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị...
Chị thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Ninh
29/12/2015 00: 00:00
Chị thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và quản trị và hành chính công tỉnh...
NGHỊ QUYẾT SỐ 01 - NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
10/12/2015 00: 00:00
Ngày 09/12/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01 – NQ/TU về phương hướng,...
Kế hoạch số 16-KH/TBTTKT về tuyên truyền- Khánh tiết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
15/07/2015 00: 00:00
Kế hoạch số 16-KH/TBTTKT về tuyên truyền- Khánh tiết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 832
Đã truy cập: 2839958