Trang chủ Lý luận chính trị và lịch sử Đảng
Quảng Ninh: Tích cực đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống
15/03/2017 10: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW, ngày...
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
30/06/2016 10: 00:00
Báo cáo kết quả công tác GDLL chính trị 6 tháng đầu năm 2016
30/05/2016 15: 00:00
Công văn số 119-CV/TG v/v sao gửi Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị khóa XII
19/04/2016 16: 00:00
Kế hoạch Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016
08/04/2016 09: 00:00
Kế hoạch v/v quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Tỉnh ủy "về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
04/03/2016 17: 00:00
Kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2016
04/03/2016 12: 00:00
Công văn số 148-CV/BTG về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/02/2015 của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác lý luận
12/05/2015 16: 00:00
Công văn số 644-CV/BTG về việc cung cấp số liệu tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
24/12/2014 14: 00:00
Công văn số 472-CV/BTG v/v tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014
04/11/2014 11: 00:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 827
Đã truy cập: 2839953