Trang chủ Lý luận chính trị và lịch sử Đảng
Hướng dẫn nội dung chương trình và quy trình kiểm tra, đánh giá nhận thức học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
11/10/2019 16: 50:00
Kế hoạch điều tra dư luận xã hội về kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 03/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
11/10/2019 10: 43:00
Công văn tuyên truyền, quán triệt Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 02/6/2017 của Tỉnh ủy
19/06/2017 09: 00:00
Công văn số 673 - CV/BTG tuyên truyền, quán triệt Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 02/6/2017 của Tỉnh ủy
Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
13/06/2017 09: 00:00
Hướng dẫn số 28, ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2017...
Kế hoạch giám sát việc thực hiện cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW
13/04/2017 16: 00:00
Kế hoạch giám sát việc thực hiện cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống...
Quảng Ninh: Tích cực đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống
15/03/2017 10: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW, ngày...
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
30/06/2016 10: 00:00
Báo cáo kết quả công tác GDLL chính trị 6 tháng đầu năm 2016
30/05/2016 15: 00:00
Công văn số 119-CV/TG v/v sao gửi Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị khóa XII
19/04/2016 16: 00:00
Kế hoạch Công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016
08/04/2016 09: 00:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1008
Đã truy cập: 1100404