Trang chủ Văn hóa và dư luận xã hội
Báo cáo tổng kết Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương
22/09/2021 13: 58:00
Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 9/2021
30/08/2021 15: 55:00
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
17/06/2021 22: 00:00
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”
30/12/2019 07: 50:00
Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự...
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 09/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”
26/12/2017 15: 00:00
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình...
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
16/11/2016 14: 00:00
Kế hoạch số 77-KH/Tu ngày 17/10/2016 về Tổ chức Cuộc thi sáng tác và sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật - nhiếp ảnh tìm hiểu Quảng Ninh 30 năm đổi mới và tham gia Giải Báo chí (Búa Liềm vàng)
18/10/2016 12: 00:00
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 46CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"
13/09/2016 09: 00:00
Công văn số 121-CV/TG về việc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"
21/04/2016 14: 00:00
Thực trạng sáng tác, lý luận, phê bình, tiếp nhận văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay và đòi hỏi đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
05/03/2016 12: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1070
Đã truy cập: 2021518