Trang chủ Khoa giáo
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
10/04/2017 15: 00:00
Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII
30/03/2017 11: 00:00
Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
06/12/2016 10: 00:00
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý...
Kê hoạch số 34-KH/TU ngày 30/5/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
03/06/2016 11: 00:00
Kế hoạch Tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/5/2012 về phát triển khoa học...
Hướng dẫn sô 04-HD/BTG ngày 11/4/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, quán triệt, triển khai Kết luận số 118-KL/TW, Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban bí thư
03/06/2016 10: 00:00
Công văn số 136-CV/BTG ngày 04/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em 2016
03/06/2016 10: 00:00
Công văn số 67-CV/BTG ngày 10/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy
03/06/2016 10: 00:00
Công văn số 108-CV/BTG ngày 11/4/2016 v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh
03/06/2016 10: 00:00
Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
19/04/2016 10: 00:00
Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
19/04/2016 10: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 802
Đã truy cập: 2667675