Trang chủ Khoa giáo
Kê hoạch số 34-KH/TU ngày 30/5/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
03/06/2016 11: 00:00
Kế hoạch Tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/5/2012 về phát triển khoa học...
Hướng dẫn sô 04-HD/BTG ngày 11/4/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, quán triệt, triển khai Kết luận số 118-KL/TW, Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban bí thư
03/06/2016 10: 00:00
Công văn số 136-CV/BTG ngày 04/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em 2016
03/06/2016 10: 00:00
Công văn số 67-CV/BTG ngày 10/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy
03/06/2016 10: 00:00
Công văn số 108-CV/BTG ngày 11/4/2016 v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh
03/06/2016 10: 00:00
Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
19/04/2016 10: 00:00
Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
19/04/2016 10: 00:00
KẾ HOẠCH khảo sát, nắm tình hình công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới giảng dạy, học tập lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân cho học sinh, sinh viên trong các trường học trên địa bàn tỉnh
11/03/2016 17: 00:00
Công văn số 67/CV-BTG đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh uỷ
11/03/2016 17: 00:00
Thông báo số 12-TB/BTG về khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TV của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
05/06/2015 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 740
Đã truy cập: 1990066